Wenada Türkmenistanyň Ilçisi ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň başlygy bilen duşuşdy

2022-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň ÝHHG-nyň ýanyndaky wekiliýetiniň başlygy ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň başlygy hanym Margareta Sederfelt bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar guramanyň gün tertibindäki meseleler, hususan-da Owganystandaky ýagdaý we ÝHHG-ny özgertmek meselesine ünsi çekdiler.

Hanym M. Sederfelt, ÝHHG-nyň PA-nyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini belläp, sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy goramagyň möhümdigini aýtdy.

ÝHHG-nyň prezidentine şu gün biziň ýurdumyzyň durmuşyň ähli ugurlarynda, şol sanda Türkmenistanyň daşary syýasaty we daşary ykdysady işjeňligi ýaly uly özgertmeler barada giňişleýin maglumat berildi. Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde Türkmenistanyň parahatçylygy we ylalaşygy berkitmek, köp ýyl bäri Owganystandaky syýasy we durmuş-ykdysady ýagdaýy çözmek üçin täsirli çäreleri görýär.

Mundan başga-da, ýygnakda Guramany özgertmek kontekstinde Türkmenistanyň başlangyçlarynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, olaryň arasynda howpsuzlyk babatynda ÝHHG-nyň bitewi strategiýasyny taýýarlamak; ÝHHG-nyň giňişleýin daşky gurşaw maksatnamasyny işläp düzmek; Durnukly energiýa geňeşini we Ulag syýasaty toparyny döretmek.

Hanym M. Sederfelt, ÝHHG-nyň ornuny berkitmäge gönükdirilen Türkmenistanyň başlangyçlaryna ýokary baha berdi we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösmegi üçin esas boljak gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň möhümdigini aýtdy.

Konstruktiw gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Parlamenti bilen ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak, umumy maksatlara ýetmek üçin edilýän tagallalary ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek üçin parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ähmiýeti bellenildi.