Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Permany bilen, Mekan Annamuhammedowiç Işangylyýew Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky (Baku ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Permany bilen Mekan Annamuhammedowiç Işangylyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy
Maglumat

2017-nji ýylyň 31-nji maýynda Londonda Türkmenistan bilen Sent-Kristofer we Newis Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Teswirnama gol çekildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 26-njy maýynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Gurbanmyradowiç Niýazlyýew şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Sloweniýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.   >

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Moldowa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 18-nji maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-moldowan toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasyndaky özaragatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 18-nji maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 16-njy maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilelikdäki türkmen-pakistan hökümetara toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanylyp, onuň başlyklygyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri bellenildi.

Dowamy