Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 23-nji dekabrynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky (Rim ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň (AOH) ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 23-nji dekabrynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ata Öweznepesowiç Serdarow Türkmenistanyň Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek (HÝAG) baradaky guramanyň ýanynda Türkmenistanyň hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky Permany bilen Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ata Serdarow şol bir wagtda Türkmenistanyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabryndaky Kararyna laýyklykda, Niýazliýew Batyr Gurbanmyradowiç başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabryndaky Permany bilen, Batyr Gurbanmyradowiç NiýazliýewTürkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 30-njy sentýabryndaky Permany bilen Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky (Waşington ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Meret Baýramowiç Orazow şol bir wagtda Türkmenistanyň Kanadadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 30-njy sentýabryndaky Permany bilen Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky (London şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ýazmyrat Nurniýazowiç Serýaýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Şwesiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy