Habarlar

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň başlyklyk etmegindäki Aşgabatda geçirilen Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň netijesinde kabul edilen Energetika Hartiýasynyň Aşgabat Beýannamasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň gün tertibiniň 19(i) bölüminiň resminamasy hökmünde çap edildi.

Dowamy
DURNUKLY ENERGETIKA ÖSÜŞINIŇ MESELELERI – ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASYNYŇ ÜNS MERKEZINDE

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda “Oguzkent” myhmanhanasynda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi öz işini “ Maýa goýumlaryny durnukly energetika geljegine gönükdirmek we daşamagyň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak” diýen temada dowam etdi. Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň ministrler bölümi ýokary derejeli şahslar üçin energetikada durnukly maýa goýumlary ulgamynda çözgütleri kabul etmäge we energetika kärhanalarynyň ýolbaşçy...

Dowamy
Türkmenistanyň we Gruziýanyň Daşary işler ministrleriniň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň çäklerindäki duşuşygy

2017-nji ýylyň  29-njy  noýabrynda “Oguzkent” myhmanhanasynyň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R. Meredowyň Gruziýanyň Hökümetiniň Wise-premýeri, Daşary işler ministri Miheil Janelidze bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, taraplar onuň geljekki ösüşine  hemmetaraplaýyn meýillerini beýan etdiler. Ikitaraplaýyn öz...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasaryny kabul etdi

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin  Türkmenistana gelen Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň parlament işleri boýunça orunbasary Horii Manabu bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň giň ugurlara gönükdirilen netijeli  hyzmatdaşlygynyň ösüş depginini kanagatlanma bilen bellediler. Şoňa görä-de...

Dowamy
Halkara Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary bilen telegepleşik

2017-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw studiýasynda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Halkara Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary jenap Urban Rusnak bilen telegepleşik ýazgy edildi. Söhbetdeşlige Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary gatna...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Kubanyň Ilçisi bilen duşuşygy

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda, Energetika  Hartiýasynyň Konferensiýanyň 28-nji mejlisiniň çäklerinde  Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Kubanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Baku ş.) Alfredo Nýewes Portuondo bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamynda syýasy-diplomatiki ulgamda, şeýle hem halkara guramalarynyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna kanagatlanma bildirip, taraplar söwda-ykdysady we medeni-ynsan...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Halkara Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda, halkara maslahatynyň çäklerinde “Oguzkent” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin  Aşgabada gelen Halkara Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Başlyklyk edýän döwründe bilelikde amala aşyrylan amaly we netijeli işlerini kanagatlanma bilen belläp, t...

Dowamy