Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy –Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň parlament saýlawlarynyň monitoringi üçin GDA-niň Synçylar wekiliýetine baştutanlyk edip türkmen paýtagtyna gelen GDA-n...

Dowamy
Berlinde saglygy goraýyş boýunça VII türkmen-german forumy geçirildi

2018-nji ýylyň 5 - 6-njy martynda Berlinde saglygy goraýyş boýunça nobatdaky, VII türkmen-german forumy geçirildi. Onda lukmançylyk ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeleri ara alnyp maslahat...

Dowamy
Aşgabatda Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki türkmen-rus topary öz işine başlady

2018-nji ýylyň 5-nji martynda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň şygary astynda hereket edýän Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary der...

Dowamy
Türkmenistanda “Hazar deňzi-durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty geçýär

2018 nji ýylyň 5-nji martynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Hazar deňzi-durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty öz işine başlady. Ol Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenist...

Dowamy
Ýaponiýada «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly maslahat geçirildi

2018-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Yaponiýadaky Ilçihanasynda Ýaponiýanyň jemgyýetçilik guramalarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda 2018-nji ýyl «Türkmenistan - Be...

Dowamy
Türkmenistanyň Ilçihanasy Minskde metbugat maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasynyň gurnamagynda, Milli Liderimiziň döredijilikli daşary syýasy strategiýasynyň ulag pudagyndaky ähmiýetini, Türkmenistanyň daşary syýasatyny, ulag w...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 2-nji martynda Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli meseleler...

Dowamy