icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»

24 sentýabr 2022

4527

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Döwlet Maslahatyndaky ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabry)

Hormatly adamlar!

Eziz watandaşlar!

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň ýurdumyzda giňden bellenilýän günlerinde täze taryhy döwürde döwletimiziň syýasy, ykdysady, durmuş hem-de medeni taýdan ösüş depginlerini has-da ýokarlandyrmak bilen bagly wajyp meseleler girizilen Döwlet Maslahatyny geçirýäris. Bu maslahatda Watanymyzyň demokratik, hukuk we dünýewi esaslaryny mundan beýläk-de berkitmek, halkara abraýyny ýokarlandyrmak üçin toplumlaýyn wezipeleri kesgitläris. Içeri we daşary syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň meselelerine seredip, möhüm Kararlary kabul ederis.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ilki bilen, men şu belent münberden sizi, mähriban halkymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize we merdana halkymyza berk jan saglyk, abadan, bagtyýar durmuş, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

2022-nji ýylda ýurdumyz garaşsyz ösüşiniň täze onýyllyklaryny öz içine alýan täze döwre gadam basdy. Strategik ösüşe esaslandyrylan giň gerimli özgertmelerimizi amala aşyryp, Garaşsyzlygymyzyň hem-de Bitaraplygymyzyň binýadyny has-da berkidýäris.

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, raýatlarymyzyň durmuş goraglylygyny, iş üpjünçiligini we ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmaga, adam maýasyny ösdürmäge gönükdirilen täze, has belent wezipeleri durmuşa geçirýäris.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen Bitaraplyk derejämize berk eýerip, dünýä giňişliginde ýurdumyzyň abraýyny ýokarlandyrýarys.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň halkymyzyň ýüreginde Watana bolan söýgi, onuň güýç-kuwwatyna we geljegine bolan ynam, gurmaga, döretmäge bolan höwes, depginli ösüşini üpjün etmek islegi pugta orun aldy. Biz beýik işlerimizi Watanymyza bolan söýgimiz bilen amala aşyrýarys. Gaýratly zähmetimiz bilen Watanymyzyň beýikligini has-da şöhratlandyrýarys.

Elbetde, Watanymyza, halkymyza, döwletimize bolan söýgimiziň aňyrsynda örän uly jogapkärçilik hem ýatyr. Şoňa görä-de, Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň esaslarynyň has-da berkidilmegine gönükdirilen işlerimizi watansöýüjiligimiz, gujur-gaýratymyz, ruhubelentligimiz bilen depginli dowam etdireris. Biz geljekde-de parahatçylyk söýüjilikli syýasatymyz esasynda dünýäniň halklary, milletleri, ýurtlary bilen dost-doganlyk ýollaryny gurarys.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ösüş biziň alyp barýan syýasatymyzyň baş maksadydyr. Şoňa görä-de, dünýädäki syýasy, ykdysady, maliýe ýagdaýlara garamazdan, bu gün jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady özgertmelerimizi üstünlikli durmuşa geçirýäris. Ilkinji nobatda, ösüş ýoly arkaly ýurdumyzyň ykdysady we durmuş taýdan durnukly ösüşini berkitmek, dünýädäki ornuny has-da pugtalandyrmak hem-de ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak üçin ähli tagallalary edýäris.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda», şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen wezipelere laýyklykda, ykdysadyýetimiziň hem-de jemgyýetçilik durmuşymyzyň ähli ugurlaryny gurşap alýan işler, guwandyryjy netijeler munuň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň 75 — 80 göterimini durmuş maksatly ugra, ýagny saglygy goraýyş, bilim, medeniýet ulgamlaryny, ýaşaýyş jaý, jemagat hojalygyny maliýeleşdirmäge, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň möçberleriniň köpeldilmegine, bu ugra degişli taslamalary amala aşyrmaga gönükdirýäris. Raýatlarymyzyň aýratyn toparlary, weteranlar we maýyplar, ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalar üçin goşmaça durmuş ýeňilliklerini döredýäris.

Döwlet syýasatynda raýatlarymyzyň zähmet we iş üpjünçilik ugrundaky konstitusion hukuklaryny üpjün etmäge, ilatymyzyň işsizlikden goraglylygyna gönükdirilen çärelere hem uly orun berýäris. Bu ugurda goşmaça iş orunlaryny döredip, ilatyň iş üpjünçiligi ulgamyny kämilleşdirýäris. Durmuş ähmiýetli harytlaryň we hyzmatlaryň bahalaryny, nyrhlaryny düzgünleşdirýän adalatly nyrh syýasatyny alyp barýarys.

Ilatymyzyň girdejilerini artdyrmak, zähmet öndürijiliginiň ösüş depginini zähmet haklarynyň ösüş depgini bilen utgaşdyryp alyp barmak, durmuş ulgamyna gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň mukdaryny kesgitlenen möçberlerde üpjün etmek meselelerine wajyp ugurlaryň biri hökmünde ähmiýet berýäris.

Ýurdumyzyň esasy durmuş-ykdysady ösüşiniň görkezijileri adam hakyndaky aladanyň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugrudygyny tassyk edýär. Bu, aýratyn-da, raýatlaryň durmuş goraglylygynyň ýokary derejesini üpjün edýän ýurt hökmünde Türkmenistan döwletimiziň abraýyny ýokarlandyrýar.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatlaryny ýurdumyzda durmuşa geçirmegiň çäklerinde häzirki we geljekki nesillerimiziň bähbitleri üçin hem zerur işleri alyp barýarys. Biziň ýurdumyzda ilatymyz elýeterli hem-de ýokary hilli lukmançylyk, bilim hyzmatlary bilen üpjün edilýär.

Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, onuň täsirini gowşatmak boýunça netijeli çäreler amala aşyrylýar. Abraýly halkara guramalar tarapyndan berilýän ýokary bahalar ýurdumyzyň ösüşleriň ýoly bilen öňe barýandygyny doly subut edýär.

Ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilip, halkara gatnaşyklaryň we diplomatiýanyň dünýä taryhynda nusgalyk tejribesi toplanyldy. Hut şu ýylyň özünde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň umumy mejlislerinde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda birnäçe resminamalar kabul edildi. Şeýle-de şu ýylda Türkmenistan 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna saýlandy. Bütindünýä Söwda Guramasyna «goşulýan ýurduň» derejesini almagy ýurdumyzyň daşary söwdada eýeleýän ornunyň pugtalandyrylmagyna, ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň barha artmagyna, daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine hem-de bu gurama bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam eder.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň şanly 30 ýyllygyna gabat gelýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň sentýabr aýynda Baş Assambleýanyň 77-nji sessiýasy geçirilýär. Onda ýurdumyzyň ileri tutýan garaýyşlary beýik maksatlara bagyşlanyp, bu gatnaşyklarda döwrümiziň derwaýys meselelerini bilelikde çözmäge, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga çagyryş bar. Türkmenistan bu işleri üstünlikli dowam etdirmegi maksat edinýär. Köptaraplaýyn, netijeli we deňhukukly gatnaşyklaryň umumy hereketleriniň bir bölegi hökmünde dürli meseleler boýunça dialogy ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy gazanmagyň şertleriniň biri hasaplaýar. Şoňa görä-de, biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklarda ynanyşmak dialogynyň filosofiýasyny ilerletmek bilen, «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ýörelgä eýerip, täze başlangyçlary öňe sürmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistan dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalar bilen sazlaşykly gatnaşyklary ýola goýmak, halkara hyzmatdaşlygyň düýbünden täze, netijeli ýollaryny we ugurlaryny kemala getirmek babatda gymmatly tejribeleri toplady.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Soňky onýyllyklaryň maliýe-ykdysady çökgünlikleri, koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýüze çykan çylşyrymly ýagdaýlar dünýä ykdysadyýetiniň ösüşine hem-de halkara maliýe bazarlarynyň işine ýaramaz täsirini ýetirdi. Çylşyrymly ýagdaýlaryň milli ykdysadyýetimize ýetirip biljek täsirleriniň öňüni almak, aýratyn-da, maýa goýum we işewürlik gurşawyny emele getirmek, zähmet öndürijiligini, milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, ulgamlaýyn çäreler amala aşyryldy. Bu çäreleriň ählisi özüniň oňyn netijesini hem berdi. Gahryman Arkadagymyzyň şu çylşyrymly döwürde alyp baran çuňňur oýlanyşykly, ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet syýasaty ýurdumyzyň ynamly we depginli ösüşini, maliýe, durmuş taýdan durnuklylygyny üpjün etdi. Ösüşiň senagat-innowasion ýoluny dowam etdirmäge, tebigy, mineral-çig mal we adam mümkinçiliklerimizi peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam berdi.

Bu syýasatyň çäklerinde ýurdumyzyň ykdysady binýady has-da berkidildi. Ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan pudaklaryna maýa goýumlaryň möçberi artdyryldy. Senagat, önümçilik, durmuş ulgamlaryny ösdürmäge, tebigy serişdelerimizi oýlanyşykly peýdalanmaga gönükdirilen toplumlaýyn işler durmuşa geçirildi. Döwlete dahylly we dahylsyz edara-kärhanalara, hususy telekeçilere önümçilik, dolanyşyk serişdelerini edinmäge, oba hojalygyny ösdürmäge gönükdirilen we raýatlara sarp ediş maksatlary üçin karzlary bermek çäreleri üstünlikli amala aşyryldy. Netijede, halkymyzyň hal-ýagdaýy gowulandy, ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandy.

Şu maksat bilen, 2011 — 2021-nji ýyllarda ykdysadyýetimize gönükdirilen umumy karzlaryň möçberi 17,2 milliard manatdan 106 milliard manada çenli ýokarlandyryldy. Bu karz serişdeleriniň hasabyna Aşgabat şäherinde we sebitlerimizde ýokary tehnologiýaly täze önümçilikler döredildi. Häzirki zaman durmuş, ulag-kommunikasiýa, inženerçilik infrastrukturalary emele getirildi.

Biz geljekde ýurdumyzyň ilatynyň köpelýändigi, şäherleşme derejesiniň ösýändigi, senagat kärhanalaryny we zolaklaryny ösdürmegi maksat edinýändigimiz üçin hökmany ýagdaýda şähergurluşyk işini ösdürmegiň maksatnamasyny kabul etmeli. Şeýle-de geljek döwürde sebitlerimizde suw we lagym geçirijilerini, suw arassalaýjy desgalary, döwrebap awtomobil ýollaryny, gaz we elektrik geçirijilerini gurmak bilen, sebitlerimiziň inženerçilik ulgamyny özgerderis. Şähergurluşyk taslamalaryny üstünlikli amala aşyryp, durmuş taýdan ýokary ösüşi üpjün ederis.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Mähriban halkymyzyň joşgunly we tutanýerli zähmeti esasynda jemgyýetimizde we ykdysadyýetimizde ýetilen belent sepgitler täze ösüşlere badalga berýär. Şoňa görä-de, 2022 — 2028-nji ýyllarda Döwlet býujetiniň serişdelerini durmuş-ykdysady ösüş strategiýamyzy durmuşa geçirmegiň esasy ugurlaryna, ykdysadyýetimiziň innowasion ösüşini üpjün etmäge gönükdireris. Býujetiň agramly bölegini, ozalkylary ýaly, durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ederis.

Geljek ýedi ýylda 278,9 milliard manatdan gowrak maýa goýumlaryny özleşdirip, ýurdumyzyň önümçilik kuwwatyny has-da pugtalandyrarys. Bu döwürde zähmet haklarynyň möçberlerini 1,8 esse artdyrarys. Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda 30 müňe golaý goşmaça iş orunlaryny dörederis. Adam başyna düşýän ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdanyny 102,2 göterim artdyrarys. Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň 40-syny, orta mekdepleriň 54-sini, täze 4 sany ýokary hünär bilim edarasyny, 10 sany döwrebap hassahanany, 7 sany medeniýet öýüni, şol sanda 500-den gowrak täze önümçilik we durmuş maksatly binalardyr desgalary gurarys. Bu işleriň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarynyň dowamy bolan «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş ýörelgämize laýyklykda, ilkinji nobatda, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň kuwwatynyň has-da artdyrylmagyna gönükdirilendir.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Netijeli we durnukly salgyt ulgamyny döretmekde gazanan tejribelerimizden ugur alyp, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmegiň has möhüm guraly hökmünde çeýe salgyt syýasatyny alyp bararys. Milli önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň eksportyny bökdençsiz üpjün edýän oňaýly şertleri dörederis. Nesip bolsa, ýakyn ýyllarda salgyt salmagyň aýratyn tertibi bolan erkin ykdysady zolaklary, gymmat bahaly kagyzlaryň ikinji bazaryny hem ýola goýarys. Gazna biržalarynyň işini işjeňleşdireris. Bu bolsa ýurdumyzyň maliýe bazarynyň giňelmegine ýardam berer. Milli maksatnamalarymyzy üstünlikli amala aşyrmak bilen, ýurdumyzyň pul-karz gurşawyny has-da döwrebaplaşdyrarys. Maksatnamada kesgitlenişine laýyklykda, ýakyn ýedi ýylyň dowamynda ýurdumyzyň maliýe bazarynyň işi has-da kämilleşdiriler, bank hyzmatlarynyň görnüşleri giňeldiler. Gymmatly kagyzlar bazaryny we maliýe gurallaryny ösdürmek, ätiýaçlandyryş ulgamynyň gerimini giňeltmek bilen bagly anyk çäreler durmuşa geçiriler.

Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny satyn almak üçin berilýän ýeňillikli ipoteka karzlarynyň, şonuň ýaly-da, sarp ediş maksatly karzlaryň möçberleri yzygiderli artdyrylar hem-de maliýe-bank hyzmatlary kämilleşdiriler.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Bu gün dünýä ykdysadyýeti geostrategik taýdan ösýär we kämilleşýär. Adam mümkinçilikleri giňelýär, ylmy-tehnologik ösüşler çaltlanýar, täze innowasion maliýe merkezleri emele gelýär. Türkmenistan maýa goýumlar babatda özüne çekiji ýurtdur. Içerki we daşary ýurt maýa goýum işjeňligini artdyrmak, sebitlerimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek hem-de durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşini üpjün etmek babatda ägirt uly işler amala aşyryldy. Halkara reýtinglerde ýurdumyzyň amatly maýa goýum gurşawyny döretmek babatdaky başlangyçlaryna ýokary baha berildi. Dünýäde we sebitde deňi-taýy bolmadyk iri senagat toplumlarymyz, innowasion önümçiliklerimiz, geljegi uly täze pudaklarymyz maýa goýum syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamalarydyr. Şundan ugur alyp, ýokary depginli ykdysady ösüşi üpjün etmek üçin sebitlerimizi we ykdysadyýetimiziň pudaklaryny geljegiň nukdaýnazaryndan ösdürýäris.

Telekeçiligi, kiçi we orta işewürligi goldamak, milli önüm öndürijileri maliýeleşdirmek üçin halkara maliýe guramalary bilen işleri dowam etdireris, hususan-da, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň gurallary tapgyrlaýyn kämilleşdiriler. Bäsdeşlige ukyply, ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, serişde we energiýa tygşytlaýan, ekologik taýdan arassa elektron we elektrotehniki senagaty maliýeleşdirmäge-de aýratyn üns bereris.

Halkara walýuta gaznasy, Bütindünýä banky, Aziýanyň Ösüş banky, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdüreris.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Biz ýurdumyzyň içerki bazarlarynda we dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply täze innowasion önümçilikleri döretmekde ajaýyp üstünlikleri gazandyk. Senagat önümlerimiz hem-de brend markaly dokma harytlarymyz bilen ýurdumyzyň sebit we dünýä bazarlaryndaky ornuny yzygiderli pugtalandyrýarys, täze bazarlara ýol açýarys.

Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda döredilen ýa-da täze gurulýan her bir kärhananyň önümleriniň we hyzmatlaryň içerki, daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygynyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet bermelidiris. Şu maksat bilen, ýakyn geljek üçin Türkmenistanyň täjirçilik we söwda strategiýasyny işläp düzeris. Ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda Guramasyna agzalygyna goşulmagy üçin zerur işler alnyp barylmalydyr. Munuň özi milli ykdysadyýetimize daşary ýurt maýasyny çekmek, goşmaça iş orunlaryny döretmek, ähli pudaklaryň üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmek babatda täze mümkinçilikleri açýar.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ýurdumyzda döredilen innowasion edara-kärhanalaryň, alymlarymyzyň ylmy-intellektual işleriniň netijeleriniň daşary ýurtlarda, halkara derejede goraglylygyny hem-de ykrar edilmegini gazanmak ugrunda ulgamlaýyn işler dowam etdirilmelidir. Bular biziň öňümizde durýan esasy we möhüm wezipelerdir. Şoňa görä-de, milli önümlerimizdir hyzmatlarymyza, oýlap tapyşlarymyza, senagat nusgalarymyza dünýä bazarlaryndaky islegleriň yzygiderli öwrenilmegi hem-de degişli döwlet strategiýasynyň işlenip taýýarlanylmagy zerurdyr. Bu ugurda ýöriteleşdirilen marketing gulluklarynyň döredilmegi bilen bagly meselelere ýurdumyzyň söwda we senagat toplumynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçylary ileri tutulýan wezipeler hökmünde garamalydyrlar.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Soňky döwürde forumlary, sergileri, ýarmarkalary, simpoziumlary, şol sanda wirtual sergileri geçirmek bilen, ýurdumyzyň senagat we intellektual kuwwatyny dünýä ýaýýarys. Şanhaý, Ýosu, Milan, Antalýa, Astana, Dubaý şäherlerinde geçirilen Bütindünýä “EKSPO” sergilerinde ýurdumyzyň ýeten derejesine ýokary baha berildi. Munuň özi halkara hyzmatdaşlygyň täze, döwrebap gurallarynyň we nusgalarynyň zerurdygyny tassyklaýar. Şunuň bilen baglylykda, Halkara sergiler býurosy bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek, daşary ýurtlarda geçirilýän sergilere we ýarmarkalara milli önümlerimiz, hyzmatlarymyz, senagat nusgalarymyz bilen gatnaşmagy işjeňleşdirmek örän wajyp bolup durýar.

Biziň daşary ýurt döwletlerine amala aşyrýan saparlarymyzyň çäklerinde, hökümetara toparlaryň daşary ýurt döwletlerinde mejlisleriniň hem-de işewürlik maslahatlaryň geçirilýän döwründe milli sergilerimizi guramak we olarda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny, maýa goýum mümkinçiliklerini mahabatlandyrmak boýunça işleriň gerimi has-da giňeldilmelidir. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň sergi strategiýasynyň işlenip düzülmegini hem zerur wezipeleriň biri hasap edýäris.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlaryny, iň gowy dünýä tejribelerini ornaşdyrmak arkaly obasenagat toplumyny ösdürmekde we azyk bolçulygyny üpjün etmekde guwandyryjy netijeler gazanyldy. Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, sebitlerimizde täze obadyr şäherçeler, döwrebap maldarçylyk toplumlary we elewatorlar, ýyladyşhana hojalyklary, azyk önümlerini öndürýän kärhanalar, iri sowadyjy ammarlar, suw arassalaýjy desgalar guruldy.

Oba hojalyk pudagyny dünýäniň meşhur kompaniýalarynyň ýokary öndürijilikli, döwrebap oba hojalyk tehnikalary we gurallary, däne hem-de pagta ýygýan kombaýnlar bilen üpjün etmekde oňyn tejribe toplandy. Türkmenabat şäherinde fosfor dökünlerini öndürýän himiýa zawody, «Tejenkarbamid» we «Marykarbamid» zawodlary, «Maryazot», «Garabogazsulfat» önümçilik birleşikleri, «Garabogazkarbamid» zawody, Garlyk kaliý-dag magdan toplumy gurlup, oba hojalyk toplumyny ýokary hilli mineral dökünler we himiýa önümleri bilen üpjün etmegiň berk binýady döredildi. Däneçiligi, pagtaçylygy, gök ekerançylygy, miweçiligi, maldarçylygy, guşçulygy ösdürmekde hususyýetçiligiň orny pugtalandyryldy. Ak bugdaýyň mekany bolan berkarar döwletimizde şu ýyl gallaçy daýhanlarymyz Watana 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyrdylar. Bu ajaýyp netije ýurdumyzyň zähmetsöýer daýhanlarynyň Garaşsyz Watanymyzyň şanly baýramyna mynasyp sowgadydyr.

Bu gün dokma kärhanalarynyň 60-dan gowragynda nah we garyşyk ýüplükleriň dürli görnüşleri, tüýjümek, jins matalary, taýýar egin-eşikler, el halylary öndürilip, dünýä bazaryna ýokary hilli harytlar çykarylýar.

Bu gün Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde özgertmelerimiziň täze tapgyryny durmuşa geçirýäris. Maksatnamada kesgitlenen wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň sebitleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň düýpli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen işleri alyp bararys. Agrosenagat toplumynda ýer kadastrynyň sanly binýadynyň we howanyň üýtgemegi bilen bagly töwekgelçilikleri çaklamak üçin seljeriş platformasy dörediler.

Şeýle-de ekerançylykda we maldarçylykda «akylly», şol sanda takyk ekiji oba hojalyk tehnikalary ornaşdyrylar. Ýurdumyzyň strategik wezipelerinden ugur alyp, ylmy-barlag edaralarymyz tarapyndan maldarçylygy ösdürmek, mallaryň hem-de guşlaryň baş sanyny artdyrmak, tohumçylyk işini ylmy taýdan esaslandyrylan usullara laýyklykda giňeltmek, hasyllylygy ýokarlandyrmak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak babatda oba hojalyk pudagyny ylmy taýdan ösdürmegiň binýady hem dörediler.

Daşky gurşawy arassa saklamak, tebigy baýlyklarymyza aýawly çemeleşmek we olary rejeli peýdalanmak, ekologik taýdan arassa tehnologiýalary önümçilige yzygiderli ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýawly saklamak boýunça maksatnamalaýyn işleri durmuşa geçirýäris.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Dünýäde fiziki, sanly we biologik häsiýetli tehnologiýalaryň utgaşmagyny alamatlandyrýan «dördünji senagat rewolýusiýasy» eýýamy täze pikirleri, täze innowasion önümçilikleri döretmegi talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli başlangyjy esasynda ýurdumyzyň elektron senagaty döredilip, ol milli ykdysadyýetimiziň depginli ösýän täze ugruna öwrüldi.

Ýurdumyz bu gün bäsdeşlige ukyply smart telewizorlary, noutbuklary, planşetleri, monobloklary, sensor ekranly kompýuterleri dünýä bazaryna çykarýar. Bu ugurda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag edaralarynyň hem-de ýokary okuw mekdepleriniň ylmy merkezleriniň gatnaşmagynda aragatnaşyk, senagat, awtomobil elektronikasy, lukmançylyk we kompýuter tehnikasy, elektron harytlary öndürmek boýunça täze kärhanalaryň döredilmegini geljekki ösüşlerimiziň esasy şertleriniň biri hasaplaýarys.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Häzirki wagtda kiçi hem-de orta telekeçiligiň sazlaşykly we netijeli ösmegi, hususy başlangyçlaryň goldanylmagy üçin has amatly hukuk, ykdysady, maliýe, durmuş şertleri döredildi. Ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmek, azyk bolçulygyny döretmek, senagat kärhanalaryny, häzirki zaman söwda merkezlerini, döwrebap obalary gurmak boýunça öňümizde goýan wezipelerimizi amala aşyrmakda hususy pudaga uly orun degişlidir.

Ýurdumyzyň hususy kärhanalarynyň bäsdeşlige ukyply, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta niýetlenen ýokary hilli önümleri öndürmek, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoluny, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini we beýleki iri taslamalary amala aşyrmak ugrunda alyp barýan işleri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.

Biz geljekde adamlaryň öz-özi üçin iş ýerlerini döredýän, uly bolmadyk möçberlerde önüm öndürýän, hyzmatlary edýän kiçi we orta telekeçilere salgyt goldawyny bermek, ýeňillikli bellige almak we ygtyýarnama bermek bilen, täze iş orunlarynyň döredilmegine, haryt-söwda dolanyşygynyň çaltlandyrylmagyna, salgytlardan gelip gowuşýan serişdeleriň artdyrylmagyna oňaýly şertleri döredýän ulgamy ösdürmeli. Şoňa görä-de, kiçi we orta kärhanalaryň geriminiň, sanynyň has-da artdyrylmagyny üpjün etmek örän möhüm wezipe bolup durýar. Bu maksatlara ýetmek üçin sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak we ony ösdürmek bilen, döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralary, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň häkimlikleri edara-kärhanalara, hususy telekeçilere hyzmat etmegiň «bir penjire» ulgamyna geçmek işini çaltlandyrmaly. Şunda bu işe gatnaşyjylaryň ählisiniň sanly ulgama birikdirilmegini, elektron resminama dolanyşygynyň ýola goýulmagyny hem-de sazlaşykly işledilmegini üpjün etmek zerurdyr.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Türkmenistan dünýä döwletleriniň arasynda özüniň ýangyja we elektrik energiýasyna bolan isleglerini öz hususy baýlyklary bilen doly kanagatlandyrýan hem-de onuň ep-esli bölegini daşary ýurtlara çykarýan ýurt hökmünde tanalýar. Biziň ýurdumyz milli we umumadamzat bähbitlerine özüniň ägirt uly energetika mümkinçiligini netijeli peýdalanmaga örän jogapkärli çemeleşmäge ygrarly bolup galýar hem-de bu ugurda anyk ädimleri ädýär. «Mawy ýangyjyň» gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýän Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri tebigy gazy dünýä bazarlaryna ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmakdan ybaratdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan energiýa serişdelerini ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirmek baradaky Kararnamalaryň kabul edilmegi hem bu aýdylanlaryň aýdyň subutnamasydyr.

Soňky ýyllarda Gyýanlydaky polimer zawody, Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, benzin öndürýän zawod, aýna kombinaty ýaly ägirt uly kärhanalary gurduk. Milli ykdysadyýetimiziň dünýä bazaryndaky ornuny pugtalandyrmak bilen, daşary ýurt pulunda goşmaça girdejileriň gelip gowuşmagyny hem üpjün etdik. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň welaýatlarynda täze gazhimiýa toplumlaryny gurmagy meýilleşdirýäris.

Biz nebitiň we gazyň çykarylyşynyň möçberini hem artdyrýarys. Daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary özleşdirýäris. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny amala aşyrýarys. Bu täze energiýa köprüsi tebigy gazymyzyň Günorta Aziýanyň iri ýurtlaryna uzak möhletleýin ugradylmagyny üpjün etmek bilen, tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan ösmegi, işewür hyzmatdaşlygyň, parahatçylygyň berkemegi üçin kuwwatly itergi bolar.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Energetika senagaty milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary bilen gaz turbinaly elektrik stansiýalary, elektrik geçiriji ulgamlar gurlup, Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary ýurtlara eksport edýän ýurda öwrüldi.

Dünýäniň öňdebaryjy ýurtlary, ýöriteleşdirilen halkara guramalar, şol sanda Halkara energetika agentligi, Halkara Energetika Hartiýasy, Atom energiýasy baradaky halkara agentlik, Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentlik bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. «Durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygy üpjün etmekde energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hem-de onuň ähmiýeti» atly Kararnama biziň başlangyjymyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda iki gezek kabul edilip, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy Ýer ýüzünde giňden dabaralandyryldy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe energetika pudagynyň has-da döwrebaplaşdyrylmagy hem-de ýurdumyzyň dünýäniň energetika ulgamyna işjeň goşulyşmagy ugrunda toplumlaýyn işleri alyp barýarys. Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda Günden we ýelden elektrik energiýasyny öndürýän stansiýanyň, içerki energetika halkasynyň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşyklaryny dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezini açmagymyz energetika pudagyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin şertleri döredýär. Onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de innowasion tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak meselelerine döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Häzirki döwürde gurluşyk pudagynda we senagatynda amala aşyrýan özgertmelerimizi has-da çuňlaşdyrýarys, pudagyň senagat-önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrýarys. Gurluşyk senagatynyň kuwwatyny artdyrmak üçin hususy eýeçiligiň gerimini düýpli giňeldýäris. Ýokary hilli sementiň, bezeg daşlarynyň, aýnanyň, diwar materiallarynyň, gazbeton bloklarynyň, keramzidiň, kaoliniň, ýolýaka bezeg daşlarynyň we beýleki önümlerimiziň eksportyny artdyrýarys.

Ýakyn geljekde dünýäniň inženerçilik-tehniki serişdelerini, binagärlik sungatynyň gazananlaryny ulanmak arkaly, dürli maksatly ajaýyp binalary we desgalary öz içine alýan, ýaşamak, dynç almak üçin ähli zerurlyklar üpjün edilen «Aşgabat-siti» ýaşaýyş jaý toplumy gurlar. Biz ýakynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyryny dabaraly açarys.

Halkyň abadan, asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy hakyndaky alada döwlet syýasatymyzda hemişe öňe sürýän baş maksadymyzdyr. Döwletimiziň kuwwatyny, jemgyýetimiziň kämilligini pugtalandyrýan özgertmeler, Türkmenistany dünýäde sazlaşykly ösýän döwletleriň biri hökmünde giňden tanadýan taslamalar hem şu beýik maksada — halkymyzyň bagtyýarlygyna hem-de eziz Watanymyzyň röwşen geljegine hyzmat edýär.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Dünýä ylmynyň gazananlaryny, häzirki zaman tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk ulgamyna ykdysadyýetimiziň çalt depginlerde ösýän, geljegi uly bolan pudaklarynyň biri hökmünde aýratyn üns berýäris. Biziň durmuşa geçirýän ulag-logistika strategiýamyz öz gözbaşyny gadymyýetden — Beýik Ýüpek ýolundan alyp gaýdýar. Türkmenistan bu gün Gündogar — Günbatar, Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça üstaşyr ulag taslamalaryny amala aşyrýar. Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe halkara ulag geçelgesini, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar halkara ulag geçelgesini, TRACECA halkara ulag geçelgesini döretmäge işjeň gatnaşýar.

Şeýle-de Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprülerini, Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenabat, Kerki şäherlerinde Halkara howa menzillerini, Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portuny gurmak boýunça taslamalar amala aşyryldy. Bu taslamalar Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolan Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarda söwda-ykdysady işjeňligi ösdürmäge goşan saldamly goşandydyr.

Türkmenistanyň başlangyçlary esasynda 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda durnukly ulag ulgamynyň ösdürilmegi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň dört sany Kararnamasy biragyzdan kabul edildi. 2016-njy ýylda Türkmenistanda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat, şu ýyl bolsa deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty geçirildi. Bularyň ählisi halkara ulag-logistika hyzmatdaşlygyny ösdürmekde, ony ählumumy, sebit derejesinde berkitmekde, döwrebap halkara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmekde we ösdürmekde täze mümkinçilikleri açýar.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Döwrümiziň ylmy-tehniki ösüşiniň gazananlaryna, täze tehnologiýalara, bilimlere we innowasiýalara daýanyp, ýurdumyzda ylmy, bilimi, medeniýeti ösdürmek babatda baý tejribe topladyk. Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly sagdyn nesli terbiýelemäge örän uly ähmiýet berýäris. Dünýäniň öňdebaryjy tejribelerinden ugur alnyp, ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, ylym we döredijilik bilen meşgullanmagy ugrunda giň mümkinçilikleri döredýäris. Bilim işini döwrebaplaşdyrýarys, milli maksatnamalary, konsepsiýalary üstünlikli durmuşa geçirýäris. Ýaş nesilleriň ýokary derejede bilim almaklary, saýlan hünärleriniň eýeleri bolmaklary, watançylygyň hem-de ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelenmekleri üçin giň mümkinçilikleri döredýäris. Öňdebaryjy halkara tejribeler, milli ýörelgelerimiz esasynda bilim işini kämilleşdirýäris. Şäherdir obalarymyzy gurşap alýan täze bilim edaralaryny gurýarys. Okatmagyň usullaryny ylmy-nazaryýet, iş hem-de tejribe nukdaýnazaryndan kämilleşdirýäris, halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýäris.

Biz Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda geçirilen VII gurultaýynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Kanunyň rejelenen görnüşini kabul etdik. Bu Kanun ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasatynyň hukuk binýadyny has-da pugtalandyrýar hem-de ýaşlar üçin döredilýän mümkinçilikleri giňeltmäge ýardam berýär.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Dünýädäki ähli ösüşler ylym hem-de tehnologiýalar esasynda amala aşyrylýar. Şoňa görä-de, ylmyň gazananlary, innowasion tehnologiýalar, öňdebaryjy tejribeler esasynda döwletimizi ösdürmäge möhüm ugur hökmünde garaýarys. Akademiki, pudaklaýyn we ýokary hünär bilim edaralarynda ylmy barlaglaryň netijeliligini kämilleşdirmek maksady bilen, ylmy edaralaryň hojalyk hasaplaşygy, sargytlaýyn esasda amala aşyrýan ylmy işleriniň gerimini giňelderis. Häzirki wagtda ýokary okuw mekdeplerimiziň garamagynda ylmy-barlag institutlary we merkezler hereket edýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde ýaş alymlaryň, inženerleriň, tehnologlaryň we hünärmenleriň ylmy-barlag işleriniň netijelerini önümçilige ornaşdyrmagyň ugurlaryny kesgitlemelidiris. Bu ugurda degişli döwlet strategiýasynyň taýýarlanylmagyny möhüm wezipe hasaplaýarys.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Biz milli medeniýetimizi ösdürmäge aýratyn üns berýäris. Teatrlar, kitaphanalar, muzeýler, medeniýet öýleri biziň milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň gülläp ösýändiginiň subutnamasydyr. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň täze strategiýasy, amala aşyrylýan düýpli özgertmeler bizden ylym, bilim, medeniýet ulgamlarynda özgertmeleriň täze tapgyryny geçirmegi talap edýär.

Ylma, bilime, medeni diplomatiýa döwlet syýasatymyzyň möhüm bölegi hökmünde garaýarys. Bilim we ylym babatda hyzmatdaşlygy ösdürmek, medeni gymmatlyklarymyzy wagyz etmek ylym, bilim, medeni diplomatiýamyzyň möhüm gurallarydyr. Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna birikdirmek, türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek sungatyny, türkmen keçe sungatyny, türkmen demirçilik senedini, türkmen tazysyny we elguş sungatyny, türkmen milli göreşini ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek zerurdyr. ÝUNESKO derejesinde bellenilýän şanly seneleriň sanawyna Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny goşmak, ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralaryny döretmek, orta mekdeplerimiziň birnäçesini ÝUNESKO-nyň mekdepler bileleşiginiň düzümine girizmek biziň öňümizde durýan möhüm wezipelerdir.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugurlary hökmünde welaýatlarymyzda we paýtagtymyzda häzirki zaman kliniki we ylmy-kliniki merkezler, Olimpiýa şäherçesi, köpugurly sport toplumlary, döwrebap stadionlar gurlup, häzirki zaman düzümleri döredildi. Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini rowaçlandyrmakda, bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty işjeňleşdirmekde baý tejribe toplandy. Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çäginde halkara güwänamalar alyndy hem-de degişli tassyknamalar gowşuryldy.

Şu ýyl ýurdumyzyň günbatar we demirgazyk sebitleriniň dolandyryş merkezlerinde köpugurly hassahanalary, Daşoguz şäherinde bolsa onkologiýa hassahanasyny dabaraly açdyk. Aşgabat şäherinde Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň gurluşyklaryny alyp barýarys.

Halkara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz Olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine hem mynasyp goşant goşýar. Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary bilen «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisi, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça ylgaw ýaryşlary hem-de köpçülikleýin welosipedli ýörişler, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ýokary derejede geçirildi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlary bolsa sporty, parahatçylyk söýüjilik, dostluk ýörelgelerimizi Ýer ýüzünde dabaralandyrdy.

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmen sportunyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalynyň gazanylmagy Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýän şanly waka öwrüldi.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda, Olimpiýa şäherçesinde döredilen şertlerden hem-de innowasion mümkinçiliklerden ugur alyp, 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna, beýleki halkara ýaryşlara Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny ylmy esasda taýýarlamagyň maksatnamasyny taýýarlamaly.

Şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň utgaşdyrmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hünärmenleri hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň professor-mugallymlary tarapyndan ýaşlarda sagdyn durmuş ýörelgelerini terbiýelemek hem-de fiziki işjeňligini ösdürmek meseleleri ulgamlaýyn, ylmy esasda öwrenilmelidir. Şu mesele boýunça 2022 — 2052-nji ýyllar üçin niýetlenen döwlet strategiýasynyň taýýarlanylmagyny hem zerur hasap edýärin. Bu işleriň utgaşykly ýola goýulmagy netijesinde halkara derejedäki ýaryşlarda döwletimiziň sport abraýyny mynasyp gorap, hakyky ussatlygyň ajaýyp nusgasyny görkezjek türgenlerimiziň täze nesliniň kemala geljekdigine pugta ynanýaryn.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Şu ýyl Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçirildi. Saýlawlar erkin, adalatly ýagdaýda geçdi. Saýlawlara gözegçilik eden daşary ýurtly myhmanlar olara ýokary baha berdiler. Esasy zat, saýlawlaryň geçirilişine türkmen halkynyň ýokary baha bermegidir. Men mähriban halkymyza maňa ynam bildirendigi we goldandygy üçin öz minnetdarlygymy bildirýärin.

Men Türkmenistanyň halkyny mundan beýläk-de ýurdumyzyň üstünlikli ösmegi, geljegi ugrunda mümkin bolan ähli zatlary etjekdigime ýene-de bir gezek ynandyrmak isleýärin. Bu işlerde milli kanunçylygymyzyň hem uly ähmiýeti bardyr. Men hemişe döwür bilen aýakdaş kanunçylygymyzyň bolmalydygyny belleýärin. Şoňa görä-de, geljekde-de saýlaw ulgamyna degişli kanunçylygymyzy kämilleşdirmegi dowam etdirmeli, geçirilýän saýlawlarda gazanylýan tejribeleri hem milli kanunçylygymyza ornaşdyrmaly.

Men siziň ünsüňizi 2023-nji ýylda geçiriljek örän wajyp ähmiýetli çärä çekesim gelýär. Geljek ýylda biziň öňümizde şeýle çäreleriň birnäçesi bar. 2023-nji ýylda biz Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmeli. Şoňa görä-de, biz bu saýlawlara häzirden taýýarlyk görüp başlamaly.

Syýasy-jemgyýetçilik işlerinde milli parlamentiň wekilleriniň hem uly orny bar. Bu işde olaryň işjeň hereketleri uly meseleleri çözýär.

Men milli parlamentiň agzalarynyň geljekde-de halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň hatyrasyna tutanýerli zähmet çekip, ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmekde, kanunlaryň kadalaryny we ýörelgelerini halka düşündirmekde, döwletimiziň syýasatyny wagyz etmekde mynasyp goşant goşjakdyklaryna, öňümizdäki saýlawlaryň hem ýokary derejede geçirilmegine işjeň gatnaşjakdyklaryna pugta ynanýaryn.

Eziz watandaşlar!

Meniň baş maksadym Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň esaslaryny has-da berkidip, ýurdumyzy beýik geljegimize tarap ynamly öňe alyp barmakdan ybaratdyr. Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Ýaşasyn Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri!

Ýaşasyn Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz!

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi