icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

15 ýanwar 2020

1264

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA SPORT GURAMALARY BILEN GEPLEŞIKLERI GEÇIRDI

2020-nji ýylyň 15-17-nji ýanwary aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Lozanna şäherinde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň sapary boldy. Türkmen wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti Dewid Hagert bilen duşuşygy boldy.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli döwletimizde we daşary ýurtlarda birnäçe çäreleriň geçiriljekdigini belledi. Şunuň bilen birlikde, bu şanly senäniň şygary astynda dürli derejedäki halkara sport ýaryşlary geçiriljekdigi, hususan-da Dewis Kubogy ugrunda Aziýa we Okeaniýa zolagynyň 4-nji toparynyň tapgyrlaýyn ýaryşynyň üstünlikli geçirilmegi üçin Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan zerur bolan ähli guramaçylyk işleriň alnyp barylýandygy aýtdy.

Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti öz gezeginde Türkmenistan bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlykdan hoşaldygy we geljekde bu ugurda hyzmatdaşlygy has-da ösdürmekligiň ähmiýeti barada belläp geçdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy artdyrmagyň mümkinçiliklerini, husasan-da, Türkmenistanyň tennis federasiýasy bilen Halkara tennis federasiýasynyň arasynda Özara düşinişmek hakyndak Ähtnamanyň hem-de ýurdumyzda Tennis Akademiýasynyň döredilmeginiň, şeýle hem Halkara tennis federasiýasyny Prezidenti D.Hagertiň Türkmenistanda tennis ugrunda alnyp barylýan işler bilen hem-de ýurdumyzyň dünýä ülňelerine laýyk gelýän sport infrastrukturalary bilen tanyşmak maksady bilen ýakyn wagtlarda iş saparyny gurnamagyň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda, Türkmenistanyň tennis federasiýasy bilen Halkara tennis federasiýasy Dewis Kubogy ugrunda Aziýa we Okeaniýa zolagynyň 4-nji toparynyň tapgyrlaýyn ýaryşynyň Türkmenistanda geçirilmegi we onuň guramaçylyk meseleleri barada Ylalaşyga gol çekdiler.

Şeýle hem iş saparyň dowamynda ýurdumyzyň wekiliýeti Milli Olimpiýa Komitetleriň Assosasiýasynyň Prezidenti Robin Mitçel bilen hem-de Halkara Olimpiýa Komitetiniň wekilleri bilen duşuşyklary boldy. Duşuşyklaryň barşynda Türkmenistan bilen ýokarda agzalan halkara guramalarynyň arasynda geljekde alnyp baryljak hyzmatdaşlygyň 

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi