icon
Türkmençe
Русский
English
Year 2024 - «Fount of Wisdom
Magtymguly Fragi
»
img

25 June 2020

1336

Häzirki wagtda daşary ýurtda bolýan Türkmenistanyň raýatlary üçin Maglumat

Türkmenistanyň raýaty öz şahsyýetini tassyklaýan resminamany ýitiren, ogurlanan, ulanyp bolmajak derejede zaýalanan ýa-da onuň möhleti dolan, şeýle hem daşary ýurt döwletinde Türkmenistanyň raýatlygyna degişli bolan çaganyň doglan halatlarynda Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary tarapyndan oňa Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama resmileşdirilýär.

Daşary ýurt döwletlerinde bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň özlerine bagly bolmadyk ýagdaýlaryň ýüze çykmagy sebäpli Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnamanyň hereket edýän möhleti 1 (bir) aýdan 6 (alty) aýa çenli uzaldyldy.

Arza ýazýan raýat şahadatnamany almak üçin ýüz tutanda şu aşakdaky resminamalaryň bolmagy zerurdyr:

  1. arza;
  2. 3 x 4 sm ölçegli 2 sany reňkli fotosurat;
  3. terjimehaly;
  4.  bar bolan ýagdaýynda, arza ýazýan raýatyň şahsyýetini kesgitlemäge, onuň Türkmenistanyň çäklerinde bolýan ýerini ýa-da ýaşaýan ýerini anyklamaga, Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigini tassyklamaga mümkinçilik berýän resminamalary (suratly gulluk şahadatnamasy, Türkmenistanyň ygtyýarly edaralarynyň kepilnamasy we ş.m.)
  5. Raýat bellenilen görnüşdäki sowalnamany dolduryp, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna we konsullyk edaralaryna ýüz tutup biler.
Phone: +993 (12) 44-56-92
Fax: +993 (12) 44-58-12
Reception: +993 (12) 44-56-87
Press service: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Ashgabat, Archabil av., 108
Ashgabat, Turkmenistan
© 2024 Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan