Makalalar we çykyşlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Merkezi Aziýa — Hytaý» formatyndaky döwlet Baştutanlarynyň birinji sammitinde eden çykyşy

(Sian şäheri, 2023-nji ýylyň 19-njy maýy) Hormatly döwletleriň Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ilki bilen, «Merkezi Aziýa — Hytaý» görnüşindäki birinji sammiti çagyrmak başlangyjy, myhmansöýerligi hem-de netijeli işlemek üçin döreden şertleri üçin Onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine minnetdarlyk bildirýärin. Merkezi Aziýa bilen Hytaýyň halklaryny köpasyrlyk dostlukly gatnaşyklar, hyzmatdaşlyk etmegiň we hoşniýetli...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň sammitindäki ÇYKYŞY

(Baku şäheri, 2023-nji ýylyň 2-nji marty) Hormatly wekiliýetleriň Baştutanlary we agzalary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu sammiti çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edendigi, onuň örän gowy guralandygy, myhmansöýerligi üçin Onuň Alyhezreti, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe minnetdarlyk bildirýärin. Koronawirus pandemiýasynyň netijeleri häzirki döwürde örän möhüm we düýpli meseleleriň biri bolup durýar. Elbetde, bu diňe lukmançylyk meselesi d...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

(2023-nji ýylyň 10-njy fewraly) Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Halkymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde biz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda uly üstünlikleri gazandyk. Geçen ýyl bellän meýilnamalarymyzyň ählisini diýen ýaly ýerine ýetirmegi başardyk. Döwrebap kanunlary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi. Biz milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginini saklap galdyk. Jemi...

Dowamy
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisindäki Çykyşy

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary) Hormatly adamlar! Mähriban halkym! Uly ynam bildirip, meni türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlandygyňyz üçin siziň ähliňize tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Bu ynam meni ata Watanymyzy gülledip ösdürmegiň, halkymyzy abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşatmagyň hatyrasyna mundan beýlägem yhlasly işlemäge borçly edýär. Biz Garaşsyz döwletimiziň binýadyny berkden...

Dowamy
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyndaky çykyşy

Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary! Hormatly Mejlisiň deputatlary! Şu gün biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyny geçirmek barada karara geldik. Siziň bilşiňiz ýaly, durmuş bir ýerde durmaýar, yzygiderli ösüp-özgerip barýar. Täze kadalardyr ýörelgeler bilen baýlaşýar we öňki garaýyşlar üýtgäp, başga many-mazmuna eýe bolýar. Şoňa laýyklykda, jemgyýetiň esas goýujy hukuk binýady hem hemişe kämilleşdirilip durulýar. Şeýdip, onuň milli aýra...

Dowamy
Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Bilelikdäki beýannamasy

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çagyrmagy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda Hytaýda döwlet sapary bilen boldy. Hoşniýetli we dostlukly ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda döwletleriň Baştutanlary türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumyny, özara gyzyklanma bildirilýän halkara we sebit meselelerini düýpli ara alyp maslahatlaşdylar hem-de özara düşünişmegi...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Ýene-de birnäçe günden biz uly baýramy — Halkara Bitaraplyk gününi belläp geçeris. Men sizi we siziň üstüňiz bilen ähli halkymyzy Türkmenistanyň Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize we mähriban halkyma berk jan saglyk, abadan, bagtyýar durmuş hem-de uly üstünlikleri arzuw edýärin. Hormatly watandaşlar! Geçen ýyl Türkmenistan «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly başlangyç bilen çykyş etdi hem-de ony Birleşen Mi...

Dowamy