Habarlar

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň milli bölekleriniň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Şu gün, 25-nji oktýabrda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň milli bölekleriniň ýolbaşçylarynyň - Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler m...

Dowamy
Türkmenistan sebit we global ekologiýa meseleleriniň çözgüdinde halkara hyzmatdaşlygy ugrunda çykyş edýär

?Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisiniň barşyndaky çykyşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň ekologiýa ugry boýunça nukdaýnazaryny beýan etdi. Mälim bolş...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministri «Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisiniň barşynda çykyş etdi

2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisi geçirildi, onuň barşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň wideoýüzlenmesi diňlenildi. F...

Dowamy
Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi öz ynanç hatlaryny gowşurdy

2020-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul et...

Dowamy
Türkmenistan Owganystan bilen ynasapwerwer gatnaşyklara aýratyn üns berýär

Şu gün, Owganystan boýunça ýokary derejeli maslahatyň çäklerinde geçirilen plenar mejlisiň dowamynda durmuş-ynsanperwer häsiýetli meselelere seredildi. Taraplar owgan halkynyň durmuşynyň kadalaşdyrylm...

Dowamy
Türkmenistan Owganystanda parahatçylygy üpjün etmekde we gülläp ösüşi gazanmakda syýasy-diplomatik gurallary ulanmagyň zerurlygyna ynanýar

Şu gün Ženewada onlaýn görnüşinde geçýän Owganystan boýunça ýokary derejeli Maslahatyň plenar mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda dünýäniň onlarça ýurdunyň, şol sanda Russiýanyň, Eýranyň, Şwesariý...

Dowamy
Geljek ýyl TOPH gazgeçirijisiniň gurluşygy Owganystanyň çäginde dowam eder

Owganystan boýunça ýokary derejeli Maslahatyň plenar mejlisiniň barşynda taraplar ykdysady hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Dabarada çykyş etmek bilen, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prez...

Dowamy