RSS

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministrini kabul etdi

2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultanbaý Raýew bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşyg...

Dowamy
Türkmenistanda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň on birinji mejlisi geçdi

2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabatda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň 11-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen tarapyna Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Döwletgeldi Rejepow,...

Dowamy
Türkmenistanda Awtsriýa Respublikasynyň täze Ilçisi işe başlady

2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler minsitriniň orunbasary W.Hajiýewiň Aşgabada öz ynanç hatlaryny gowşurmaga gelen Awtsriýa Respubl...

Dowamy
Bakuda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan Hökümetara toparynyň mejlisi

2022-nji ýylyň 28-29-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary B.Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Baku şäherinde sapar bilen boldy. 29-njy noý...

Dowamy
Aşgabatda Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi

2022-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabatda Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal ykdysady edarasy bileli...

Dowamy
Türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm ugurlary kesgitlenildi

29-njy noýabrda ir bilen Gahryman Arkadagymyzyň awtoulag kerweni Koreýa Respublikasynyň döwlet Baştutanynyň “Ýonsan” köşgüne tarap ugrady. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy dost...

Dowamy