Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ýapon işewürleri bilen ertirlik naharyny geçirdi

2019-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda irden Tokioda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iri ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Duşuşyk «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda iş...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi Ýüpek Ýoly Forumyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 22–23-nji oktýabrynda Tbilisi şäherinde üçünji Ýüpek Ýoly Forumy geçirildi, oňa Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygynyň ýolb...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatorynyň tagta çykmagy mynasybetli geçirilýän dabara gatnaşdy

2019-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda günüň ikinji ýarymynda Döwlet Baştutanymyz «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasyndan çykyp, Ýaponiýanyň Imperatorynyň köşgüne tarap ugrady. Bu ýerde milli Liderimiz Gurbangu...

Dowamy
Korrupsiýa garşy göreşmek boýunça çäreler – ÝHHG-niň Türkmenistanda geçirilen okuw sapagynyň üns merkezinde

2019-njy ýylyň 21-22-nji oktýabrynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi ÝHHG-niň Ykdysady we ekologiki iş boýunça Utgaşdyryjysynyň Edarasy bilen birlikde «Korrupsiýa garşy göreşmek ulgamynda institusional w...

Dowamy
Gurbanguly Berdimuhamedow Hirosaki Uniwersitetiniň Hormatly doktory boldy

2019-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda Tokio iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Hirosaki Uniwersitetiniň Hormatly doktory diýen aka...

Dowamy
Er-Riýadda Türkmenistanyň we Saud Arabystanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda tegelek stol geçirildi

2019-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Er-Riýad şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň wekilleriniň hem-de Saud Arabystany Patyşalygynyň Şazada Saud Аl Faýsa...

Dowamy
Ahal welaýatynda BMG-niň güni mynasybetli talyplaryň arasynda bäsleşik geçirildi

2019-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek meseleleri boýunça BMG-niň kubogyny almak ugrunda talyplaryň a...

Dowamy