Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara sport guramalary bilen gepleşikleri geçirdi

2020-nji ýylyň 15-17-nji ýanwary aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Lozanna şäherinde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň sapary boldy....

Dowamy
Türkmenistan Awstriyada geçirilýän halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşýar

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Awstriya Respublikasynyň Wena şäherinde ýurduň iň iri we öňdebaryjy syýahatçylyk sergisi bolan “Ferien-Messe Wien” öz işine başlady. Bu sergi her ýylyň ýanwar aýynda A...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de ÝUNEP-iň Merkezi Aziýa boýunça Başlygy bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan halkara maslahatyň dowamy geçirildi

2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty öz işini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde plena...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly 2020-nji ýylda «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» şygary astynd...

Dowamy
Türkmenistan BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge ygrarlydyr

2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistan we h...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistan bilen BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) Sebitleýin utgaşdyryjysy Dmitriý Godunow bilen duşuşyk geçirildi....

Dowamy