Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti: «Dünýä syýasatyna hukuga bolan hormatyň, gepleşikler medeniýetiniň, ynanyşmagyň hem-de döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň kesgitliliginiň gaýtaryp getirilmegi derwaýysdyr»

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde eden çykyşynda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: «Biziň pikirimizçe, ýakyn ýyl...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet baştutanlarynyň Geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly mejlisi geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Prez...

Dowamy
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: «Türkmenistan durnukly ulag ulgamynda ähmiýetli, netijeli hem-de takyk kararnamalar bilen çykyş edýär»

BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatynyň barşynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, ulag ulgamynda döwlet-hususy hyzmatdaşlyk ýörelgeleri...

Dowamy
Türkmenistan BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

2021-nji ýylyň 14-16-njy oktýabry aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahaty gibrid görnüşinde geçirilýär. Hytaý Halk R...

Dowamy
Minskde GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise GDA gatnaşyjy...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Prezidentiň türk dilindäki kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň türk d...

Dowamy
Türkmenistanyň BSG agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň mejlisi

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň mejlisi geçiril...

Dowamy