Habarlar

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy

2021-nji ýylyň 13-nji aprelinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady...

Dowamy
Türkmenistanyň we Katar döwletiniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleriniň duşuşygy

Şu gün, 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň we Katar döwletiniň Söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi. Türkmen wekiliýetine Söwda-senagat...

Dowamy
Medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň arasynda

8-nji aprelde Aşgabatda geçirilen türkmen-eýran Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriniň barşynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga jikme-jik seredildi. Taraplar global pandemiýa bil...

Dowamy
Türkmen-eýran Daşary işler ministrlikleriniň geňeşmeleriniň barşynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu ýylyň 8-nji aprelinde Aşgabatda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen Daşary işler ministrlikleriniň geňeşmeleriniň barşynda söwda-ykdysady hy...

Dowamy
Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

Aşgabada iki günlük sapar bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky eýran hökümet wekiliýeti geldi. Şu gün, 8-nji aprelde Eýranyň daşary syýas...

Dowamy
Türkmen-ýapon syýasy geňeşmeleriň barşynda möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün, 2021-nji ýylyň 8-nji aprelinde iki döwletiň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly türkmen-ýapon syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşar...

Dowamy
Aşgabada Haj we din işleri boýunça ministriň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti geldi

Şu gün, 6-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Haj we din işleri boýunça ministri Mohammed Kasim Haliminiň...

Dowamy