Syýahatçylyk

Sosial syýasatyň wajyp ugurlarynyň biri syýahatçylyk bolup durýar. Ýurduň syýahatçylyk senagatynyň iň bir girdejili ugry hökmünde halkara syýahatçylygynyň ösdürilmegi Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky Döwlet komitetiniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Daşary ýurtly syýahatçylarynyň sanyny artdyrmak üçin täze syýahatçylyk ugurlary açylar, şeýle hem ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça zerur çäreleri amala aşyrylar.

2018-nji ýylda 294 syýahatçylyk ugry boýunça hyzmatlaryň laýyk gelýändigi hakyndaky güwänamalaryň gowşurylandygyny, taryhy ýadygärlikleriň 105-sine gezelençleriň guralandygyny bellemek gerek. Şeýle hem ygtyýarlandyrylan syýahatçylyk ugurlarynyň bäşisiniň üsti taryhy-medeni ýadygärlikleriň hem-de keramatly ýerleriň 30-syna gezelençler bilen ýetirildi. Täze syýahatçylyk ugurlary işlenip taýýarlanyldy, şolar boýunça tanyşlyk gezelençleri guraldy. Häzirki wagtda bar bolan syýahatçylyk ugurlaryna täze desgalary goşmak boýunça işler alnyp barylýar. Olara hususan hem, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, Köýtendag etrabynyň, Garagum çölüniň, Sumbar jülgesiniň ýadygärlikleri degişli bolup durýar.

Syýahatçylyk ugurlarynyň täzelenmegi bilen birlikde, pudakda hyzmatyň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň hem-de syýahatçylyk ýolbeletleriniň Assosiasiýasynyň we Bütindünýä federasiýasynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda 2018-nji ýylda syýahatçylyk babatda ýolbeletleri taýýarlamak boýunça okuwlar geçirildi.

Şu günki günde taryhy-binagärçilik ähmiýeti bolan gadymy taryhy ýadygärlikleri – Köneürgenç, Gadymy Merw we Nusaý – Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen edarasynyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşuldy. Olaryň her biriniň ägirt uly medeni we ylmy ähmiýeti bar we olaryň ählisine daşary ýurtly syýahatçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýär. Geljekde Köýtendagyň tebigatynyň ajaýyp künjeklerini we goraghananyň beýleki tebigy ýadygärliklerini Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen edarasynyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak boýunça degişli işler geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Köýtendagyň täsin tebigy künjeklerini abadanlaşdyrmak boýunça we syýahatçylar üçin oňaýly şertleri döretmek üçin myhmanhanalaryň we beýleki üpjünçilik ulgamlaryň gurluşygy boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Türkmenistan Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyndaky ýazgylaryna birnäçe gezek mynasyp boldy. Hususan hem, döwletimiz ilkinji gezek Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyndaky ýazgysyna 301 inedördül metr meýdany bolan dünýädäki iň uly el halysy üçin mynasyp boldy. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat dünýäniň iň ak mermer şäheri diýip ykrar edildi. Türkmen paýtagtynyň beýleki ýadygärlikleri– dünýäde iň beýik hasaplanýan Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň öňündäki döwlet baýdagynyň sütüni, Aşgabadyň Halkara howa menziliniň girişinde ýerleşýän «Oguz han» suw çüwdürimleri toplumy, Türkmenabat şäherindäki Halkara howa menzili, Aşgabadyň halkara howa menzili,  «Türkmenistan» Teleradiomerkeziniň Oguz han ýyldyzy öz äpetligi we «Älem» medeni-dynç alyş merkezi öz ýapyk görnüşli syn ediş çarhy bilen, şeýle-de Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň şekili dünýäde atyň iň uly nyşany hökmünde, Sportuň suw görnüşleri merkezi bolsa dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde, 2018-nji ýy­lyň 1-nji iýu­nyn­da “Aş­ga­bat” kö­pu­gur­ly sta­dio­nyn­da geçen we­los­port bo­ýun­ça okuw sa­pa­gy­ bolsa «We­lo­si­ped spor­ty bo­ýun­ça iň köp­çü­lik­le­ýin sa­pak» hökmünde dünýäniň rekordlarynyň sanawyna girdi.

“Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçen 2018-nji ýyl türkmen halkynyň taryhy-medeni baýlygyna täzeden baha bermäge, ýurdumyzyň taryhy hem-de tebigy gymmatlyklaryny giňden wagyz etmegiň esasynda içerki we daşarky syýahatçylygy ösdürmek boýunça işleri işjeňleşdirmäge mümkinçilik berdi.

Syýahatçylyk pudagyna degişli köp çäreler geçirildi. 3-nji fewralda ýurdumyzyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilçihanasy Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti we «Şuangsýun», «Beýçen» hytaý kompaniýalary bilen bilelikde türkmen-hytaý pudaklaýyn forumy guradylar. Şonuň jemi boýunça gol çekilen birnäçe şertnamalar we ylalaşyklar bu ulgamdaky, şol sanda iki ýurduň çäklerinde dürli syýahatçylyk çärelerini geçirmek, maýa goýmak, ulgam üçin işgärleri taýýarlamak we maglumatlary alyşmak boýunça hyzmatdaşlyk ugurlarynyň uly toparyny öz içine aldy.

19-njy iýulda Pekinde Türkmenistanyň «Ýüpek ýoly» wiza hyzmat merkeziniň açylmagy bellärliklidir. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň 30-njy awgust — 2-nji sentýabr aralygynda Urumçide geçirilen EKSPO «Hytaý — Ýewraziýa 2018» çäresine gatnaşmagy hem iki ýurduň syýahatçylyk ulgamynda alyşmalary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär. Gözden geçirilişiň çäginde Sinszýan-Uýgur awtonom etrabynyň we Urumçi şäheriniň dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň hem-de HHR-iň şu sebitiniň esasy syýahatçylyk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda ikinji türkmen-hytaý syýahatçylyk forumy guraldy.

9 — 10-njy oktýabrda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen, dünýäniň 26 döwletiniň wekillerini birleşdiren “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergide syýahatçylygyň ösüşiniň geljegi bilen baglanyşykly ugurlar görkezildi. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk barada Hytaýyň, Ýaponiýanyň, Germaniýanyň we Ispaniýanyň iri syýahatçylyk kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen gepleşikler geçirildi. 15-nji noýabrda Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň hem-de Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň (JICA) Gündogar we Merkezi Aziýa boýunça departamentiniň arasynda iki ýurduň syýahatçylyk pudaklarynyň gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek boýunça gepleşikler geçirildi.