Diplomatik wekilhanalaryň habarlary

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi B.Durdyýew bilen Ählumumy «Ýaşyl ösüş» institutynyň (GGGI) Baş direktory Frank Rijsbermanyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi. GGGI-nyň agzasy bolmak bilen, Türkmenistan bu guramanyň çäklerinde ekologiýa diplomatiýasyny ösdürmekligi meýilleşdirýär. Duşuşygyň barşynda taraplar GGGI bilen hyzma...

Dowamy
Türkmenistanyň BMG-biň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň başlygynyň brifingi geçirildi

2023-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň BMG-biň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynda BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekiliniň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň başlygy N.Germanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň hemişelik wekilleriniň gatnaşmagynda brifing guraldy. N.German, BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň Merkeziň şu ýylyň 30-njy ýanwarynda geçirilen soňky alty aýyň dowamynda alyp barýan işleri baradaky hasabaty barada habar b...

Dowamy
Türkmenistanyň sebitleýin daşary syýasaty "Söwda we özara baglanyşyk: Pakistanyň günbatar goňşulary" atly halkara seminarda öz beýanyny tapdy

2023-nji ýylyň 24-25-nji ýanwarynda Yslamabatdaky Milli Goranmak Uniwersitetiniň Strategiki barlaglar, gözleg we seljeriş institutynda "Söwda we özara baglanyşyk: Pakistanyň günbatar goňşulary" atly iki günlük halkara seminar geçirildi. Seminara Pakistanyň hökümet we hususy pudagynyň, analitik merkezleriniň, Ykdysady hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) wekilleri, YHG agza ýurtlaryň ilçileri we bilermenleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler Pakistan Yslam Respublikasynyň gün...

Dowamy
Türkmenistanyň ilçisi ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky wekiliýetiniň ýolbaşçysy ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň (PA) prezidenti hanym Margareta Sederfelt bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda guramanyň gün tertibindäki meseleler, şeýle hem “ÝHHG-nyň çäginde Ýewropa we Ýewraziýa giňişliginde howpsuzlygy, durnuklylygy we gepleşikleri güýçlendirmek üçin bitarap ýurtlaryň goşandy” atly çäräni Aşgabat şäherinde geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatla...

Dowamy
Türkmenistanyň Päkistandaky Ilçisiniň Päkistanyň Elektrik energiýasy boýunça federal ministri bilen duşuşygy

2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Päkistanyň Energiýa ministrliginde Türkmenistanyň Päkistandaky ilçisiniň Päkistanyň Elektrik energiýasy boýunça federal ministri Hurram Dastgir Han bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk ösdürmek maksady bilen, energiýa pudagynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapy Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň we Türkmenistan-O...

Dowamy
Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky wekilýeti ÝHHG-nyň mejlisinde adam hukuklary boýunça ileri tutýan ugurlary boýunça çykyş etdi

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Adam hukuklary komitetiniň ýygnagynda Türkmenistanyň wekiliýeti adam hukuklary boýunça ileri tutulýan ugurlar barada beýanat bilen çykyş etdi. Beýanatda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň adam ölçegleri babatynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarydygy we raýat jemgyýetleri, demokratik institutlar, metbugat azatlygy, jyns taýdan deňlik, adam söwdasynyň öňüni almak we bilim almak hukugy ýa...

Dowamy
Ermenistanyň Daşary syýasat edarasynda geçirilen duşuşyk

2023-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Muhammetgeldi Aýazow Ermenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mnasakan Safarýan bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlary, iki dostlukly döwletiň halkara guramalarynda hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, Türkmenistanyň Ermenistanda medeniýet günlerini, akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gün...

Dowamy