Diplomatik wekilhanalaryň habarlary

ÝUNESKO-nyň Baş edarasynda 1970-nji ýylyň Konwensiýasyna gatnaşyjy döwletleriň 7-nji duşuşygy geçirildi

2023-nji ýylyň 30-njy maýynda, Ilçi, Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky hemişelik wekili M.Çaryýew Pariž şäherinde ÝUNESKO-nyň Baş edarasynda geçirilen 1970-nji ýylyň «Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýasyna» gatnaşyjy döwletleriň 7-nji duşuşygyna gatnaşdy. Mejlisiň açylyş sessiýasynda ÝUNESKO-nyň Baş direktorynyň medeniýet boýunça orunbasary jenap Ernesto Ottone Ramir...

Dowamy
«Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy» 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçilýän şanly seneleriň sanawyna goşular

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisinde agza döwletleriň tekliplerini ÝUNESKO-nyň 2024-2025-nji ýyllarda bu Gurama bilen bilelikde bellenjek seneleri tassyklady. Ara alnyp maslahatlaşmalaryň netijesinde, Ýerine ýetiriji geňeş Baş konferensiýa ÝUNESKO-nyň 46 sany şanly senelerine gatnaşmaga ygtyýar bermegi karar etdi we maslahat berdi. Olaryň arasynda Türkmenistan tarapyndan hödürlenen we Azerbaýjan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkiýe, Özbegistan we Ukr...

Dowamy
ÝUNESKO-nyň baş edarasynda Guramanyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 10-24-nji maýy aralygynda ÝUNESKO-nyň Pariždäky baş edarasynda ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisi geçirildi. ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşi strategiki kararlary kabul etmek we işine gözegçilik etmek üçin guramanyň esasy jogapkär düzümi bolup durýar. Ýerine ýetiriji geňeşiň bu mejlisinde ÝUNESKO-nyň mandaty we ileri tutulýan ugurlary bilen baglanyşykly dürli meselelere seredildi we ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise ÝUNESKO-nyň agza döw...

Dowamy
Türkmenistanyň wekilýeti BMG-niň Komissiýasynyň 32-nji mejlisiniň çäklerinde ugurdaş çäresine gatnaşýar

Jenaýatyň öňüni almak we adyl kazyýetlik boýunça komissiýanyň (CCPCJ) 32-nji sessiýasynyň çäklerinde “Özara dialogyň we köptaraplaýyn resminamalaryň jenaýatyň öňüni almakdaky ähmiýeti” atly ugurdaş çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Wena şäherinde ýerleşýän edarasynyň binasynda geçirildi. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen “Dialog – parahatçylygyň kepili” halkara ýylyň dowamynda geçirilen bu ugurdaş çärede UNODC-yň, UNRCCA-nyň, UNTOC konwensiýasy boýunça syn...

Dowamy
Magtymguly Pyragynyň golýazmalar ýygyndysy ÝUNESKO-nyň «Dünýä ýatlamasy» halkara sanawyna girizildi

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşi 2023-nji ýylyň 10-24-nji maýy aralygynda Guramanyň baş edarasynda geçirilen 216-njy mejlisinde Halkara baha beriş komitetine tabşyrylan hödürnamalary «Dünýä ýatlamasy» halkara sanawyna girizilmegi üçin teklip edilen çözgüdi tassyklady. 2023-nji ýylyň 24-nji maýynda ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşi täze dokumental ýygyndylary sanawa girizmek barada biragyzdan karar kabul etdi. Şunuň bilen baglylykda, ÝUNESKO-nyň “Dünýa ýatlamasy” sanawyn...

Dowamy
Bakuda Magtymgulynyň döredijiligine bagyşlanan maslahat geçirildi

2023-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ilçihanasy Azerbaýjanyň ylym we bilim ministrliginiň ýardam bermeginde Azerbaýjan döwlet mugallymçylyk uniwersitetinde wideoulgam arkaly “Magtymguly Pyragy we dünýä edebiýaty” atly halkara ylmy-barlag maslahatyny geçirdi. Şahyryň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen bu çärä teleköpri arkaly Türkmenistanyň bilim ministrliginiň, Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň...

Dowamy
Türkmen wekiliýeti BMG-niň Jenaýatyň öňüni almak we adyl kazyýet boýunça geňeşiniň sessiýasyna gatnaşýar

2023-nji ýylyň 22-26-njy maýynda Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Birleşen Milletler Guramasynyň Jenaýatyň öňüni almak we adyl kazyýet boýunça geňeşiniň (CCPCJ) 32-nji sessiýasyna gatnaşýar. Geňeşiň bu ýylky sessiýasy «Adyl kazyýete elýeterliligi üpjün etmek hem-de howpsuz we goragly jemgyýeti gurmak maksady bilen adyl kazyýet ulgamynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak» diýen mowzuk bilen geçirilýär. Sesssiýanyň açylyşynda BM...

Dowamy