Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň metbugat brifingi baradaky Press-reliz

2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň üç infrastruktura desgalaryny - “Akina – Andhoý” beketleri...

Dowamy
«Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasynyň işe girizilmegi – Türkmenistanyň gaz pudagynyň eksport mümkinçilikleri giňeldilýär

2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşen «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasyny işe gi...

Dowamy
Bütindünýä banky bilen saglygy goraýyş pudagyndaky taslamany durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlyk berkidilýär

2021-nji ýylyň 12-nji ýanwaryndan 14-nji ýanwary aralygynda Bütindünýä bankynyň Taslamalaýyn toparynyň ýolbaşçysy Susanna Aýrapetýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. ...

Dowamy
Türkmenistandan Owganystana çenli halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamyny işe goýbermek – dünýäniň ýurtlarynyň arasyndaky maglumat köprüsiniň döredilmegi ugrunda

Şu gün, Kerki – Şibergan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň işe girizilmegi we Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasynyň dowamynda Ymamnazar (Tü...

Dowamy
Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy dabaraly ýagdaýda işe girizildi

Şu gün, 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmaklarynda Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirij...

Dowamy
“Akina-Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň we Owg...

Dowamy
Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri bilelikdäki infrastruktura desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdylar

Şu gün, 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmaklarynda Akina – Andhoý beketleriniň aralygyndaky demir ýolunyň, Ymamnazar (Tür...

Dowamy