Hronika

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 26-njy iýunyndaky Karary bilen, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça agentliginiň ýanyndaky Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 08-nji maýyndaky Karary bilen, Atadurdy Haldurdyýewiç Baýramow Türkmenistanyň Russiýa Federasiasyndaky (Kazan şäheri)  Baş konsuly wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 5-nji maýyndaky Karary bilen, Güýç Arçaýewiç Garaýew Türkmenistanyň Russiýa Federasiasyndaky (Astrahan şäheri)  konsuly wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 5-nji maýyndaky Karary bilen, Atadurdy Haldurdyýeviç Baýramow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Astrahan şäheri) konsuly wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 13-nji aprelinde gol çeken Karary bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy, Ženewa şäheri) Türkmenistanyň Hemişelik wekili Atageldi Baýjanowiç Haljanow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Naýrobidäki (Keniýa Respublikasy) edarasynyň (UNON), Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça Maksatnamasynyň (UNEP), Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly nokatlar boýun...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylyň 13-nji martynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 10-njy fewralynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Çary Kakamyradowiç Ataýew şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň ýanyndaky wekilçiliginiň baştutany wezipesine bellenildi.

Dowamy