Hronika

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.B.MAŞALOW hakynda

Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetnyýaz Badyýewiç Maşalowy, şol bir wagtda Türkmenistanyň Kamboja Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Kuala-Lumpur şäheri) wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 29-njy marty.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY B.O.DURDYÝEW hakynda

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Begenç Orazmyradowiç Durdyýewi, şol bir wagtda Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Seul şäheri) wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 29-njy marty.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň S.B.Palwanow hakynda Permany

Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Begžanowiç Palwanowy Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň ýanyndaky wekilçiliginiň ýolbaşçysy wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 18-nji fewraly.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň S.B.Palwanow hakynda Permany

Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Begžanowiç Palwanowy Türkmenistanyň Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek barada guramanyň ýanyndaky hemişelik wekili wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 18-nji fewraly.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň H.S.Amannazarow hakynda Permany

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Sapargylyjewiç Amannazarowy, şol bir wagtda Türkmenistanyň Slowakiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 18-nji fewraly.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň H.S.Amannazarow hakynda Permany

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Sapargylyjewiç Amannazarowy, şol bir wagtda Türkmenistanyň Wengriýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 18-nji fewraly.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

?Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplygyny berkitmekde, daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmekde, ýurduň syýasy, medeni-ynsanperwer we beýleki gatnaşyklaryny ösdürmekde, Türkmenistanyň döwlet bähbitlerini goramakda, ýaş hünärmenleri taýýarlamakda gazanan uly üstünliklerini hem-de diplomatik gulluk ulgamynda köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp,...

Dowamy