Hronika

Türkmenistanyň Prezidentiniň H.S.Amannazarow hakynda Permany

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Sapargylyjewiç Amannazarowy, şol bir wagtda Türkmenistanyň Wengriýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 18-nji fewraly.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

?Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplygyny berkitmekde, daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmekde, ýurduň syýasy, medeni-ynsanperwer we beýleki gatnaşyklaryny ösdürmekde, Türkmenistanyň döwlet bähbitlerini goramakda, ýaş hünärmenleri taýýarlamakda gazanan uly üstünliklerini hem-de diplomatik gulluk ulgamynda köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp,...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň M.E.Çaryýew hakynda Permany

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýewi şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti  Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 2-nji fewraly.

Dowamy
M.Bäşimowa Daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

Dowamy
Türkmenistanyň Niderlandlardaky we Lýuksemburgdaky Ilçisi wezipä bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.B.Palwanow hakynda Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Begžanowiç Palwanowy şol bir wagtda Türkmenistanyň Niderlandlar Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 14-nji ýanwary. *** Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.B.Palwanow hakynda T...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Katar Döwletinde (Doha şäheri) ilçihanasyny açmak hakynda

Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, karar edýärin: Türkmenistanyň Katar Döwletinde (Doha şäheri) ilçihanasyny açmaly. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry.

Dowamy