Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beyläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permany bilen, Toýly Babaýewiç Kömekow Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky (Rim ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permany bilen Toýly Babaýewiç Kömekow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-Sultan ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permanyna laýyklykda, Berdimyrat Rejepow Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellendi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permany bilen, Berdimurat Rejepow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Italiýa Respublikasyndaky (Rim şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Ysraýyl Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Ispaniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi,  Türkmenistanyň  Gresiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi we Birl...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permany bilen, Toýly Amanmuhammedowiç Ataýew Türkmenistanyň Ukrainadaky (Kiýew ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permany bilen, başga işe geçmegi sebäpli Toýly Amanmuhammedowiç Ataýew Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi,  Türkmenistanyň Polşa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi we Türkmenistanyň Daniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipelerinden boşadyldy.

Dowamy