Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýylyň 11-nji maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 5-nji aprelinde çap edilen Permany bilen, Ata Öweznepesowiç Serdarow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Belgiýa Patyşalygyndaky (Brüssel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Niderlandlar Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi,  Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň ýanyndaky wekilçiliginiň ba...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy martyndaky Karary bilen, Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň  orunbasary wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 24-nji martyndaky Permany bilen, Toýly Babaýewiç Kömekow Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Astana ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýylyň 20-nji martynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Fransiýa Respublikasynyň arasynda energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýylyň 2-nji martynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça türkmen-fransuz iş toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy