Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,  ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryndaky Permany bilen, Rejepow Batyr Durdymuratowiç Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-Sultan ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryndaky Permany bilen, Batyr Durdymuratowiç Rejepowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabrynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow şol bir wagtda Türkmenistanyň Polşa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabrynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Ispaniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellendi.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabryndaky Permany bilen, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow şol bir wagtda Türkmenistanyň Daniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy