Press-relizler we beýannamalar

PRESS - RELIZ

2018-nji ýylyň 30-njy aprelinde Aşgabatda «Merkezi Aziýada BMG-niň Global Kontrterroristik strategiýasynyň toplumlaýyn durmuşa geçirilmegine tarap» atly Merkezi Aziýa döwletleriniň bilelikdäki iş meýilnamasynyň amala aşyrylşy boýunça ýokary derejeli mejlisi, şeýle hem Merkezi Aziýa üçin Bilelikdäki hereketleriň meýilnamasyny goldamakda bilelikdäki taslamasynyň üçünji tapgyrynyň işe girizilmegi geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we BMG-niň Merkezi Az...

Dowamy
PRES-RELIZ

Soňky günlerde Eýranyň we käbir beýleki döwletleriň habar beriş serişdelerinde ýoýulan maglumatlar peýda boldy, hamala Türkmenistanyň serhet gullugynyň eýran gämisine garşy bikanun hereketleri edendikleri hakynda.Türkmen tarapy 2018-nji ýylyň 21-nji martynda Hazar deňziniň Türkmenistanyň çäginde, Türkmenistanyň kenar çyzygynyň 3-4 kilometr golaýynda Türkmenistanyň serhet gullukçylary tarapyndan Eýran Yslam Respublikasynyň raýatlarynyň bir toparynyň motorly gaýykda Türkmenista...

Dowamy
Owganystanyň halkara goldawy meselelerinde BMG-niň agza-ýurtlarynyň tagallalaryny utgaşdyrmaga gönükdirilen BMG-niň HG-niň rezolýusiýasyna bagyşlanan brifing

2018-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 2018-nji ýylyň 8-nji martynda kabul edilen Owganystanyň halkara goldawy meselelerinde Birleşen Milletler Guramasynyň agza-ýurtlarynyň tagallalaryny utgaşdyrmaga gönükdirilen BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýasyna bagyşlanan brifing geçirildi. Brifing Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan TDIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen bilelikde gurnaldy. Brifingiň işine ýurdumyzyň...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda 2017-nji ýylda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy netijeleri, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny durmuşa gecirmegiň çäginde geçen ýyl boýunça DIM-niň işiniň netijeleri, şeýle hem 2018-nji ýyl üçin meýilleşdirilýän çäreler bilen tanyşdyrmak boýunça brifing geçirildi. Brifingiň işine Ilçihanalaryň we halkara guramalaryň işgärleri...

Dowamy
Metbugat üçin habar

2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde 2017-nji ýylyň 14-15-nji noýabrynda geçiriljek Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň 7-nji Konferensiýasyna (RECCA VII) taýýarlyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirildi. Maslahatyň işine Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Hytaýyň, Gruziýanyň, Yragyň, Eýranyň, Päkistayň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň we Italiýanyň wekilleri...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

2017-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Garlyk kaliý dag-magdan gaýtadan işleýji kombinatynyň açylyş dabarasy geçiriler. Iň häziki zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen bu kombinat tutuş Aziýa sebitinde  türkmen himiýa senagatynyň esasy görkezijisi bolar. Bu kompleksiň gurluşygy Türkmenistanyň kaliý duzlaryny öndürmekde we eksport etmekde dünýäde öňdäki orunda durýanlygyny tassyklaýar. Ýakyn ýyllarda Kanada, Russiýa Federasiýasy we dünýäniň beýleki döwletleri ý...

Dowamy
Сообщение для СМИ

24 января таджикским информационным агентством «Авеста» было распространено сообщение заместителя начальника ГУП «Таджикская железная дорога» Усмона Каландарова, в соответствии с которым таджикская сторона обсуждает вопрос об открытии железнодорожного сообщения через Узбекистан в Россию в обход Туркменистана. В связи с этим Министерство иностранных дел Туркменистана выражает крайнее непонимание туркменской стороны подобного рода заявлениями официальных лиц Таджикистана....

Dowamy