Press-relizler we beýannamalar

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (EMGK) resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatyna degişlilikde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu aşakdakylary belleýär. EMGK-niň esassyz we obýektiw bolmadyk maglumatyna öz tarapymyzdan Kompaniýanyň türkmen tarapyna bolan bergisini üzmek bilen bagly meselede hemmäni ýalňyş pikire ugrukdyrmak synanyşygy hökmünde garaýarys.  Hususan hem, «Türkmengaz» Döwlet konserni tarapyndan üpjün edilýän gazyň hili we möçberi bilen bagl...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Soňky günlerde Eýranyň we beýleki döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gaz pudagyndaky türkmen-eýran gatnaşyklaryna degişli dürli maglumatlar beýan edilýär. Olaryň käbirinde 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Eýranyň  türkmen gazy bilen üpjün edilmeginiň «duýdansyz we ikitaraplaýyn ylalaşyga gabat gelmän» bes edilmegi barada gürrüň edilýär. Beýleki neşirlerde bolsa, tersine «Eýran Türkmenistan bilen türkmen gazynyň akdyrylmagy barada 5 ýyllyk ylalaşyga gol çekdi»...

Dowamy

Şu gün, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, güýçli ýer titremede ejir çeken doganlyk owgan halkyna ilkinji kömegi bermek maksady bilen üstüne gurluşyk serişdeleri we iýmit önümleri ýüklenen ynsanperwer kerweni Owganystana ugradyldy.        Bolup geçen tebigy betbagtçylyk hakyndaky habara gaýragoýulmasyz jogap edip, Türkmenistan ilkinji bolup doganlyk owgan halkyna özüniň kömek-goldawyny berdi. Ugradylan ynsanperwerlik kömegi Badahşan, Tahar, Nangar...

Dowamy
PRESS-RELIZ

Öň hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilýeti iş sapary bilen Polşa Respublikasynda boldy. Ol ýerde ol Warşawa şäherinde bolan adam ölçeglerii boýunça ÝHHG-niň her ýylky maslahatyna gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda adam ölçegi babatyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň esasy meseleleri, demokratiki institutlaryň ösdürülmegi, çydamsyzlygyň we hukuk kemsildilmeleriniň dürli görnüşleri, gender deňliginiň meseleleri, adam söwdasyna garşy hereketler, migr...

Dowamy