2017-nji ýyl — Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly

Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar".

Täze habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Bildirişi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär.

Resminamalaryň kabul ediş möhleti 2017-nji ýylyň awgust aýynyň 1-den 20-e çenli, sagat 9-dan – 18-e çenli amala aşyrylýar.

Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108. Telefon: (+993-12) 44-57-52 ýa-da şuňa basyň.

Goşmaça maglumat