Makalalar we çykyşlar

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary

Giriş Baş Assambleýanyň 75-nji ýubileý mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň tutuş ulgamynyň işinde iň möhüm wakalaryň biridir. Ol häzirki zaman dünýäsinde BMG-niň ornuna dogruçyl baha bermäge gönükdirilip, onuň bar bolan ählumumy özara gatnaşyk ulgamynyň sütüni bolup durýan, halkara giňişlikde parahatçylygy gorap saklamagyň we bähbitleriň deňagramlylygyny, emele gelen howpsuzlyk gurluşynyň durnuklylygyny üpjün etmegiň kepili bolan iň abraýly, kanuny hem-de köpugurly halk...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygynda eden çykyşy

Hormatly ýokary derejedäki duşuşyga gatnaşyjylar! Ilki bilen, häzirki döwürde adamzadyň gabat gelen örän ýiti meselesine bagyşlanan şu ýokary derejedäki duşuşygy çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edendigi üçin, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Onuň Alyhezreti Ilham Geýdarowiç Aliýewe minnetdarlyk bildirýärin! Öz hatarlaryna dünýäniň ykbaly üçin umumy jogapkärçilik bilen birleşen 120 döwleti öz içine alýan Goşulyşmazlyk hereketiniň bu meseläniň çözülmeginden daşda dur...

Dowamy
Gaýragoýulmasyz telefon nomerler

Wekilhananyň ady Telefon belgileri Elektron adresleri 1 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi +99312445741; mfainfo@online.tm 2  Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy +79855300516 consulmoskva@inbox.ru 3 Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy +375257781408 embturkmminsk@gmail.com 4 Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Ilçihanasy +919...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda eden Çykyşy

(Aşgabat, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwary)   Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, sizi Täze ýyl bilen mähirli hem-de tüýs ýürekden gutlamaga, size berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlikler gazanmagyňyzy arzuw etmäge rugsat ediň! Şu ýyl ýurdumyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyny giňden bellär. Bu,...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda sözlän sözi

(Daşkent, 2019-njy ýylyň 29-njy noýabry) Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ozaly bilen, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti hormatly Şawkat Mirziýoýewe myhmansöýerlik, mähirlilik, bilelikde netijeli işlemegimize döredilen şertler üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etmäge rugsat ediň. Şu günki duşuşyk Merkezi Aziýa döwletleriniň hyzmatdaşlygynda nobatdaky möhüm tapgyry alamatlandyrýar, ol sebiti durnukly ösdürmek, biziň ýurtlarymyzyň a...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlarynyň XVIII sammitinde eden çykyşy

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti, hormatly Ilham Geýdarowiç Aliýewe şu forumyň ýokary derejede guralandygy, görkezilen myhmansöýerlik we mähirli garşylandyklary, ysnyşykly hyzmatdaşlyk we netijeli gatnaşyklar ýagdaýynyň döredilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin! Goşulyşmazlyk hereketiniň döwlet baştutanlarynyň mundan öňki maslahatynyň Wenesuelada geçiri...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde eden çykyşy

Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary!   Şu günki mejlise gatnaşmak üçin bize gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýolbaşçylaryny, wekiliýetleriň baştutanlaryny we agzalaryny Türkmenistanda ýene bir gezek tüýs ýürekden mübäreklemäge rugsat ediň! GDA-nyň mundan beýläk-de okgunly ösmegi babatda mejlisiň geçirilmegi bilen biz uly we esaslandyrylan umytlarymyzy baglanyşdyrýarys. Edil ýaňy çäkli düzümde özar...

Dowamy