Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk  guramasynyň (BMG BSH) ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda çykaran Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky (Rim ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Toýly Babaýewiç Kömekow şol bir wagtda Türkmenistanyň Ysraýyl Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 26-njy iýunyndaky Karary bilen, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça agentliginiň ýanyndaky Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 08-nji maýyndaky Karary bilen, Atadurdy Haldurdyýewiç Baýramow Türkmenistanyň Russiýa Federasiasyndaky (Kazan şäheri)  Baş konsuly wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 5-nji maýyndaky Karary bilen, Güýç Arçaýewiç Garaýew Türkmenistanyň Russiýa Federasiasyndaky (Astrahan şäheri)  konsuly wezipesine bellenildi.

Dowamy