Hronika

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýew Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndakyTürkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 26-njy awgustyndaky Permany bilen Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hemra Sapargylyjewiç Amannazarow şol bir wagtyň özünde Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň hemişelik wekili, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili, Türkmenistanyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 25-nji iýulyndaky Permany bilen Begenç Orazmyradowiç Durdyýew Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 25-nji iýulyndaky Permany bilen, Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2022-nji ýylyň 18-nji iýulynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, onuň syýasy-hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, halkara syýasat ulgamynda döwletiň öňünde durýan wezipeleriň netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 7-nji iýulyndaky Permany bilen Maksat Esenowiç Çaryýew Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy