Fransiýa we Merkezi Aziýa döwletleri diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyny bellediler

img

30/03/2017

337

2017-nji ýylyň 29-njy martynda Fransiýa Respublikasynyň DIM-nde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Fransiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Frasiýanyň Daşary işler we halkara ösüş ministri Žan-Mark Eýronyň resmi kabul edişligi geçirildi. 

Bu kabul edişligine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti gatnaşdy. Kabul edişligiň başlamagyndan öň wekiliýetleriň baştutanlary başdaky saparlarynyň we arhiw resminamalarynyň suratlary ýerleşdirilen sergisinigözden geçirdiler. Soňra bilelikdäki surata düşmek dabarasy geçirildi. Hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan dabaraly kabul edişlige Fransiýanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçylary we Türkmenistanyň, Gyrgystanyň we Täjigistanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary gatnaşdylar.

Şol günüň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Frasiýanyň Daşary işler we halkara ösüş ministri Žan-Mark Eýro bilen duşuşygy geçirildi. Frasiýanyň ministri dabaraly çärä gatnaşandygy üçin türkmen tarapyna minnetdarlygyny bildirdi we iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer çygyrlarynda hyzmatdaşlygyň oňyn ösüşini belledi.

Öz gezeginde Türkmenistanyňwekiliýetiniň ýolbaşçysy Frasiýanyň Daşary işlerministrine gadyrly garşylanany üçin minnetdarlygyny bildirdi we Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň mähirli salamlaryny ýetirdi. Türkmen tarapy adam hukuklary ugrunda, Konstitusiýanyň täze rejelenen görnüşi, Ombudsmeniň institutynyň döredilmegi barada ýurtda amala aşyrylýan işler barada habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar indiki ýylda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini, şeýle hem FransiýadaTürkmenistanyň Ykdysadyýet günlerini geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Fransiýa we Merkezi Aziýa döwletleri diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Fransiýanyň Daşary işler we halkara ösüş ministri tarapyndan Beýannama (teksti goşulýar) kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Fransuz dilinden resmi däl terjime

 

 

Pariž, 2017-nji ýylyň 29-njy marty

 

DAŞARY IŞLER WE HALKARA ÖSÜŞ MINISTRI,

ŽAN-MARK EÝRONYŇ BEÝANNAMASY

 

FRANSIÝA WE MERKEZI AZIÝA: DIPLOMATIK GATNAŞYKLARYŇ ÝOLA GOÝULMAGYNYŇ 25 ÝYLLYGY

 

Men şu gün Parižde özümiň Merkezi Aziýadaky işdeşlerimi Fransiýanyň we Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli kabul etdim.

Fransiýanyň we onuň Merkezi Aziýadaky hyzmatdaşlarynyň bu görnüşde ýygnanmagy ilkinji sapar boldy. Biz şeýle ýagdaýyň üsti bilen biziň bu sebit bilen gatnaşyklarymyzda täze tapgyry açmagy maksat edindik.

Şu mümkinçilik bilen men özümiň söhbetdeşlerime Fransiýanyň Merkezi Aziýanyň her bir ýurdunyň özygtyýarlylygyna, howpsuzlygyna we gülläp ösmegine ygrarlylygyny ýatladym.

Biz şeýle hem häzirki döwrüň esasy halkara howplary, esasan hem durnuksyz gurşawyň şertlerinde terrorizme garşy göreşmek boýunça pikirleri alyşdyk.

Fransiýa soňky 25 ýylyň dowamynda bu ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy.

Fransiýa Merkezi Aziýanyň her bir ýurdunda Ilçihanasy bolan Ýewropa Bileleşiginiň iki ýurdunyň biri bolup durýar. Ol ähli ugurlar, şol sanda ykdysady we medeni ugurlar boýunça özüniň gepleşiklerini we hyzmatdaşlygyny dowam etmegi maksat edinýär. Fransiýa olaryň institutlaryny özgertmek we döwrebaplaşdyrmak, hukuk döwletini berkitmek we olaryň ykdysadyýetini diwersifikasiýa etmek boýunça tagallalaryna goldaw bermegi dowam eder.