Owganystanyň Türkmenistandaky Baş konsuly öz işine başlady

img

25/04/2017

288

   2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky (Mary şäheri) täze bellenen Baş konsuly jenap Arsala Nasratulla bilen duşuşyk geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek we giňeltmek, şeýle hem iki ýurduň serhetýaka welaýatlarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde yzygider gatnaşyklary ýola goýmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda konsullyk meseleleriniň ösdürilmegine we yzygiderli ugrukdyrylmagyna aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň çäklerinde Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Baş konsulyna konsullyk işlerini amala aşyrmaga rugsat berýän konsullyk ekzekwaturasynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.