RSS

Habarlar

V Aziýa oýunlarynyň poçta markalarynyň toplumy türgenler we janköýerler üçin ýadygärlik bolar

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi biziň ýurdumyzyň taryhyna uly ähmiýetli waka bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hormatyna poçta markalarynyň iki tapgyryny çykard...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Kuweýt Döwletiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Ýörite wekili, Emiriň Diwanynyň işleri boýunça ministri Şeýh Nasser Sabah Al Ahmad Al Jaber Al...

Dowamy
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna gatnaşmaga taýýarlanýar

2017-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna taýýarlyk gö...

Dowamy
Aşgabat 2017 boýunça sanly maglumatlar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 16-njy sentýabrda badalga alar. Ýaryşyň birinji gününde Oýunlaryň medal gowşurylyş dabaralarynyň ilkinjileri (türkmen milli göreşi we jiu-jits...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Premýer-minitriniň orunbasary - Russiýa Federasiýasynyň Höküme...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatnamalary boýunça Ylmy-usulyýet merkezi açyldy

2017-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda Durnukly ösüşiň wezipeleri boýunça ylmy-metodiki merkeziň açylyş dabarasy boldy. Merkezi a...

Dowamy
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrleriniň arasyndaky telefon söhbetdeşligi hakynda

2017-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda rus tarapynyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi we onuň dowamynda iki dö...

Dowamy