RSS

Habarlar

Türkmenistanyň DIM-de Türmen-Eýran hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň Aziýa we Ýuwaş umman sebitiniň ýurtla...

Dowamy
Türkmenistanyň Bruneý-Darussalam Döwletindäki Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Bruneý-Darussalam Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ý.Mämmedow (oturýan ýeri Kuala-Lumpur şäheri) Bruneý-Darussalam Döwletiniň Soltan...

Dowamy
Türkmenistanyň Italiýadaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi B.Rejepow (oturýan ýeri Rim şäheri) Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serdjo Mattarel...

Dowamy
Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri Atamyrat-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň işe girizilmegi dabarasyna gatnaşdylar

2016-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani halkara Aziýa demirýol ulag geçelgesiniň birinji...

Dowamy
Türkmenistan ulag ulgamyna degişli halkara resminamalaryň birnäçesine goşuldy

2016-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işini tamamlady. Onuň ikinji güni maslahata gatnaşyjylar logistik...

Dowamy
Ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek

Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibini ornaşdyrmakda wajyp ädim bolup durýändygyny aňladýar. Şeýle hem maslahat Daşky gurşawyň üýtgemegi boýunça Pa...

Dowamy
Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň çäklerinde resminamalaryň birnäçesine gol çekildi

Forumyň çäklerinde, ikitaraplaýyn duşuşyklaryň netijesinde resminamalaryň birnäçesine, şol sanda Özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça geňeşmeleriň usulyny ýola goýmak babatda Türkmenistanyň Da...

Dowamy