icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img
img
img

21 noýabr 2023

1234

Türkmenistanyň Ilçisi tegelek stoluň işine gatnaşdy

2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçisi B.Durdyýew Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň analitiki merkezleriniň forumyny döretmäge bagyşlanan tegelek stoluň mejlisine gatnaşdy.

Bu çäre Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň ýurtlarynyň arasyndaky Hyzmatdaşlyk Forumynyň Sekretariaty tarapyndan gurnaldy we oňa Koreýa Respublikasynda akkreditirlenen Merkezi Aziýa döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň ylmy wekilleri we bilermenler toparlary gatnaşdylar.

Çärä gatnaşyjylaryň çykyşlarynyň dowamynda gepleşikler üçin dialogyň döredilmegi we onuň çäklerinde Koreýa Respublikasynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň analitiki merkezleriniň hem-de bilermenleriň hyzmatdaşlygy häzirkizaman meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin geljegi uly bolan täze ugurlary tapmakda möhüm ädim boljakdygyny bellendi. 

Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar 2023-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen “Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy” atly 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň netijelerine ýokary baha berdiler. Şunuň bilen baglylykda Forumyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň “MA-KR” formatynda dürli ugurlar boýunça özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrmagyna möhüm goşant goşandygy nygtaldy.

Tegelek stoluň mejlisiniň netijesinde Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň analitiki merkezleriň forumynyň işiniň başlandygy barada Bilelikdäki beýannama kabul edildi. Şeýle hem ilkinji forumyň indiki ýyl Koreýa Respublikasynda geçiriljekdigi mälim edildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi