TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky ylalaşyklary ýerine ýetirmek we özaragatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 25-nji awgustynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.