TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýylyň 1-nji martynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.