img

Şu gün, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, güýçli ýer titremede ejir çeken doganlyk owgan halkyna ilkinji kömegi bermek maksady bilen üstüne gurluşyk serişdeleri we iýmit önümleri ýüklenen ynsanperwer kerweni Owganystana ugradyldy.       

Bolup geçen tebigy betbagtçylyk hakyndaky habara gaýragoýulmasyz jogap edip, Türkmenistan ilkinji bolup doganlyk owgan halkyna özüniň kömek-goldawyny berdi. Ugradylan ynsanperwerlik kömegi Badahşan, Tahar, Nangarhar, Kunar we Kabul welaýatlarynyň heläkçilik çeken etraplaryna paýlanyp berler.

 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

2015-nji ýylyň 28-nji oktýabry