Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýew Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndakyTürkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.