TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,  Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.