Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 18-nji fewralynda “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017—2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny tassyklamak” hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine şu Konsepsiýany durmuşa geçirmegi üpjün etmek tabşyryldy. Ministrlikler, pudak edaralary we beýleki döwlet edaralary we guramalary Milli strategiýalar we maksatnamalar taýýarlananda, halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça geljek üçin we gündelik meýilnamalar hem-de çözgütler düzülende Konsepsiýanyň düzgünlerini goldanmaga borçly edildi.