icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

22 iýun 2023

1772

Ilçi M.Aýazowyň Ermenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginde duşuşygy

2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Aýazow Ermenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygynyň orunbasary Nerses Karamanukýan bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň meseleleri, Türkmenistanyň we Ermenistanyň telekeçileriniň, işewür adamlarynyň arasynda gatnaşygy ýola goýmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.  Taraplar iki döwletiň arasyndaky haryt dolanyşygynyň ösýändigini bellediler.

Soňra ilçi söhbetdeşlerine täze gurlan häzirki zaman Arkadag şäheri barada gürrüň berdi. Ol  Türkmenistanyň 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ilatyň ýaşaýyş derejesini has hem ýokarlandyrmak we sebitlerde senagat pudagyny ösdürmek maksady bilen, Arkadag şäherinde azyk, senagat, derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň önümçilik hem-de hyzmat ediş binalarynyň, desgalarynyň gurulmagynyň meýilleşdirilýändigini belledi.

Duşuşygyň ahyrynda ol şeýle-de ýokarda agzalan kärhanalaryň gurluşygy üçin potratçylary saýlamak maksady bilen, halkara bäsleşikleriň yglan edilmegine garaşylýandygyny aýtdy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi