Makalalar we çykyşlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda eden Çykyşy

(Aşgabat, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwary)   Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, sizi Täze ýyl bilen mähirli hem-de tüýs ýürekden gutlamaga, size berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlikler gazanmagyňyzy arzuw etmäge rugsat ediň! Şu ýyl ýurdumyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygyny giňden bellär. Bu,...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda sözlän sözi

(Daşkent, 2019-njy ýylyň 29-njy noýabry) Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ozaly bilen, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti hormatly Şawkat Mirziýoýewe myhmansöýerlik, mähirlilik, bilelikde netijeli işlemegimize döredilen şertler üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etmäge rugsat ediň. Şu günki duşuşyk Merkezi Aziýa döwletleriniň hyzmatdaşlygynda nobatdaky möhüm tapgyry alamatlandyrýar, ol sebiti durnukly ösdürmek, biziň ýurtlarymyzyň a...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlarynyň XVIII sammitinde eden çykyşy

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti, hormatly Ilham Geýdarowiç Aliýewe şu forumyň ýokary derejede guralandygy, görkezilen myhmansöýerlik we mähirli garşylandyklary, ysnyşykly hyzmatdaşlyk we netijeli gatnaşyklar ýagdaýynyň döredilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin! Goşulyşmazlyk hereketiniň döwlet baştutanlarynyň mundan öňki maslahatynyň Wenesuelada geçiri...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde eden çykyşy

Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary!   Şu günki mejlise gatnaşmak üçin bize gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýolbaşçylaryny, wekiliýetleriň baştutanlaryny we agzalaryny Türkmenistanda ýene bir gezek tüýs ýürekden mübäreklemäge rugsat ediň! GDA-nyň mundan beýläk-de okgunly ösmegi babatda mejlisiň geçirilmegi bilen biz uly we esaslandyrylan umytlarymyzy baglanyşdyrýarys. Edil ýaňy çäkli düzümde özar...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň birinji Hazar ykdysady forumynda eden çykyşy

Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar!   Sizi Türkmenistanda mähirli mübärekleýärin. Birinji Hazar ykdysady forumynyň işine gatnaşmaga çakylygymyza seslenendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Şu zala Hazarýaka we beýleki döwletleriň hökümetleriniň ýolbaşçylary, dünýäniň onlarça ýurdundan işiň dürli ulgamlaryna wekilçilik edýän adamlar — syýasatçylar, diplomatlar, işewürler, ekologlar, alymlar, žurnalistl...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda eden çykyşy

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary! Hanymlar we jenaplar! Ozaly bilen, hanym Mariýa Fernanda Espinos Garsesi BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlamaga hem-de oňa jogapkärli işinde üstünlikler arzuw etmäge rugsat ediň. Şeýle hem 72-nji maslahatyň Başlygy jenap Miroslaw Laýçaga bu wezipede başarnykly we netijeli işländigi üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Hormatly maslahata gatnaşyj...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden ÇYKYŞY

Aş­ga­bat, 2018-nji ýy­lyň 25-nji sent­ýab­ry   Hor­mat­ly Halk Mas­la­ha­ty­nyň ag­za­la­ry! Hor­mat­ly ýa­şu­lu­lar! Şu gün biz da­ba­ra­ly ýag­daý­da Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si­ni ge­çir­ýä­ris. Bu wa­ka Bi­ta­rap Wa­ta­ny­myz­da «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip yg­lan edi­len ýyl­da giň­den bel­len­ýän mu­kad­des Ga­raş­syz­lyk baý­ra­my­my­zyň öň ýa­nyn­da bo­lup geç­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­...

Dowamy