Hronika

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permany bilen, Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permany bilen Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky Kararyna laýyklykda, Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky (Maşat şäheri) Baş konsuly wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezini açmak we Institutyň gurluşyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky ylalaşyklary ýerine ýetirmek we özaragatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 25-nji awgustynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 25-nji awgustynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Gurbanmyradowiç Niýazlyýew şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Serbiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 4-nji awgustynda gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky (Er-Riýad şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Orazmuhammet Atajanowiç Çaryýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Müsür Arap Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy