icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

10 dekabr 2018

1129

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Belgiýa bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljekki ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Belgiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Baku ş.) Bert Şufs bilen duşuşyk geçirildi.  

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy Ilçä baýramçylyk çärelerine gatnaşýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar köptaraplaýyn duşuşyklaryň çäginde, ýa-da bolmagy mümkin bolan saparlaryň dowamynda 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti bilen Belgiýanyň Premýer-ministriniň duşuşyklaryny gurnamak mümkinçiliklerine seretdiler.  

Iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň çäginde yzygiderli syýasy geňeşmeleri geçirmek tejribesini dowam etmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de indiki geňeşmeleri 2019-njy ýylda Aşgabatda geçirmek mümkinçiligine seredildi. Şeýle-de taraplar Türkmenistanyň Belgiýa bilen Ýewropa Bileleşiginiň çägindäki hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegi teklip etdiler.

Bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk barada gürrüň edilende, taraplar iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky göni aragatnaşygy ýola goýmak meselesine hem seretdiler. Mundan başga-da, duşuşygyň dowamynda Türkmenistanda we Belgiýada dürli medeni çäreleri gurnamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi