icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

06 fewral 2019

1229

Türkmenistanyň we Russiýanyň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredip geçdiler

2019-njy ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen gepleşikleri geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn strategiki hyzmatdaşlyklarynyň derwaýys meselelerine seredildi. Şonuň ýaly-da energetika, ulag, aragatnaşyk we kommunikasiýa ulgamlarynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň, ylym-bilim we sport gatnaşyklarynyň hemmetaraplaýyn goldanylmagynyň meselelerine garaldy.

Duşuşykda şeýle hem halkara gün tertibiniň meselelerine, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň BMG-niň we beýleki halkara guramalarynyň çäklerinde giňeldilmeginiň aýratynlyklaryna seredilip geçildi, bu babatda 2019-njy ýylda Türkmenistanyň GDA başlyklyk etmeginiň aýratynlyklarynyň nazarda tutulmagy bilen GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlyga hem aýratyn üns berildi.

Taraplar iki ýurduň Hazar meseleleri boýunça özara hereketlerini, hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitlerinde öz üstlerine alan kararlarynyň durmuşa geçirilmeginiň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem rus tarapynyň Türkmenistanyň şu ýylyň awgustynda birinji Hazar ykdysady forumyny «Аwaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirmek, şeýle hem Altynjy Hazar sammitini Türkmenistanda geçirmek baradaky başlangyçlaryny goldaýandygynyň nazarda tutulmagy bilen bu ugurlar boýunça geljekki hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan taraplaryny bellediler.

Gepleşikleriň ahyrynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2019-2020-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna gol çekdiler.

Iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.W.Lawrow Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda leksiýa bilen çykyş etdi, oňa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary hem gatnaşdylar.

Ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary hem-de talyplary Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrowa iki ýurduň arasyndaky özaragatnaşyklara degişlilikde özlerini gyzyklandyrýan sowallary berdiler, Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy öz nobatynda bu sowallara giňişleýin jogap berdi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi