icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

26 fewral 2019

818

Gana Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Tähran şäheri) täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mohammed Saýuti Ýahaýa Iddi bilen duşuşyk geçirildi.   

Duşuşygyň başynda Gana Respublikasynyň Ilçisi özüniň ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Ilçini täze bellenen jogapkärli wezipesi bilen gutlap, türkmen tarapy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmekde bilelikde hereket etmäge we goldaw bermäge taýýardygyny bildirdi.

Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistan bilen Gana Respublikasynyň arasyndaky syýasy gatnaşyklar barada aýdyp, taraplar hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge niýetlerini we mundan hem beýläk bilelikdäki hereketleri işjeňleşdirmäge taýýardygyny bellediler.

Mundan başga-da, Türkmenistan bilen Gana Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklarda ýola goýlan köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk ugry hem aýratyn bellenip geçildi. Bu babatda iki ýurduň BMG-nyň we beýleki abraýly halkara guramalarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerine hem seretdiler.

Soňra Iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň meseleleri aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, duşuşygyň dowamynda taraplar oba-hojalygy, senagat, sport, medeniýet hem-de syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmeklige özara gyzyklanma bildirdiler.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi