Döwlet Baştutanymyz täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gökdepe etrabynyň çäginde guruljak Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Bu işler ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini şöhlelendirýän Türkmenistanyň milli syýasatynyň durmuşa geçirilmeginiň görnetin mysaly bolup durýandyr.

Dabaraly çärä Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň başlygy we deputatlar, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, şol sanda Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimleri, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalaryň baştutanlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dabaraly çäräniň geçirilen maýdançasynda türkmen medeniýetiniň özboluşlylygyny şöhlelendirýän milli görnüşdäki dürli şekiller ýerleşdirilipdir. Gatnaşyjylara gutlag sözi bilen ýüzlenip, Türkmenistanyň Prezidenti ýurtda ägirt uly taslamanyň iş ýüzünde durmuşa geçirilýän wagtynda – tutuş täze bir şäheriň gurluşygyna badalga berilýän bu wakanyň aýratyn wajyplygyny beýan etdi.

Çärä gatnaşyjylaryň şeýle hem Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlaryna tomaşa etmäge mümkinçilikleri boldy, bu ýerde şeýle hem milli däp-dessurlarymyz, oýunlarymyz we ýaryşlar ýaýbaňlandyryldy.

Bu şäher şähergurluşygynyň nusgawy we häzirki zaman usullarynyň utgaşmasynyň nukdaý-nazaryndan özboluşly ähmiýete eýe bolar. Dolandyryş merkezleri, durmuş-medeni maksatly desgalar, şeýle hem ýaşaýyş jaý toplumlary ýaşamak üçin zerur bolan şertleriň ählisini özünde jemlär. Täze şäheriň birnäçe ýylyň içinde bina edilmegine garaşylýar.