Ysraýylyň Parlamentiniň türkmen-ysraýyl parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen Ysraýyl Döwletiniň Knessetynyň (parlamentiniň) türkmen-ysraýyl parlamentara dostluk toparynyň başlygy jenap Ýoel Razwozowyň baştutanlygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda ösüşiniň geljegi bar ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda taraplar iki ýurduň arasyndaky parlamentara gatnaşyklarynyň wajyp ähmiýeti bellenildi.

Iş saparynyň dowamynda jenap Ýoel Razwozow Türkmenistanyň Mejlisinde we sport boýunça Döwlet komitetinde duşuşyklar geçirdi.