Wengriýanyň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-de kabul edildi

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) jenap Peter Sante bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň çäklerinde taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gepleşikleriň barşynda taraplar ýola goýlan göni gatnaşyklaryň nazarda tutulmagy bilen, Türkmenistanyň we Wengriýanyň kärhanalarynyň, kompaniýalarynyň we telekeçileriniň arasynda özarabähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri boýunça pikir alyşdylar.