icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

16 iýul 2019

693

Türkmenistanyň DIM-de türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň energetika baradaky komissiýasynyň agzasy, eýran-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Kuroş Karam Pur Hagygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar parlamentara gatnaşyklary, energetika, ulag, medeniýet we bilim ýaly ugurlar bilen bir hatarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň we Eýranyň strategiki hyzmatdaşlar bolup durýandyklaryny nygtamak bilen myhman, sebitleýin energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmeginde hem-de parahatçylygyň saklanylmagynda Türkmenistanyň eýeleýän möhüm ornuny belläp geçdi. Şeýle hem myhman Eýranyň Türkmenistanyň Bitaraplygyny goldaýandygyny hem-de onuň bitaraplyk derejesiniň çäklerinde biziň ýurdumyzyň başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýarlygyny mälim etdi. 

Gepleşikleriň ahyrynda taraplar hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-eýran gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem ösdürilmegi üçin ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygy hakynda nygtadylar.  

Şu gün myhman Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy tarapyndan hem kabul edildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi