«Euronews»-yň wekili bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

img

21/01/2020

425

2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Euronews» habarlar teleýaýlymynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň agzasy, işewürligi ösdürmek boýunça Baş direktory Roland Nikolaou bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda teleradioýaýlymlar ulgamyndaky öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagy, bilermenlik başarnyklarynyň we tejribeleriniň alyşylmagy arkaly maglumat materiallaryny taýýarlamak babatynda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

«Euronews» bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine berýän ünsi we bildirýän ynamy üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirip, myhman şu ýyl Türkmenistanda geçiriljek çäreleriň ähmiýetini aýratyn nygtap geçdi. Ýurduň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilip geçilmegi bilen baglylykda ýörite rubrikalaryň taýýarlanylmagy boýunça pikirler alyşyldy. Aýratyn hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylyň 11-12-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahaty barada giňişleýin gürrüň edildi.

Taraplar şonuň ýaly-da Türkmenistanda geçiriljek iri göwrümli sport çäreleri barada hem pikir alyşdylar, şeýle-de medeniýet we taryh bilen bagly bolan materiallaryň taýýarlanylmagy ulgamynda tejribeleri alyşmagyň mümkinçiliklerine seredip geçdiler.