BMG, ÝHHG, Halkara Gyzyl Haç komiteti – Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryny we halkara ynsanperwer hukugyny durmuşa geçirmek işinde esasy hyzmatdaşlaryň hatarynda

img

24/03/2021

504

Şu gün Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilişi boýunça geçirilen Pudagara toparynyň mejlisinde ýurduň ynsanperwerlik syýasatyny mundan beýläk-de durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleriň giň gerimine seredildi.

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda BMG-niň wekilleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň derejesine  ýokary baha berdiler we halkara hyzmatdaşlar bilen Hereketleriň Milli Meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň gurallaryny ornaşdyrmak boýunça hünärmenleriň tejribelerini paýlaşdylar.

Şeýle-de 2021-2023-nji ýyllar üçin halkara ynsanperwer hukuklaryny durmuşa geçirmegiň çäklerindäki çäreleriň Meýilnamasyna jikme-jik seredildi. Döwlet gullukçylarynyň, milli hünärmenleriň we raýat jemgyýetiniň bilimini kämilleşdirmek babatda ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmaga aýratyn üns berildi.

Türkmenistanyň ÝUNESKO we ÝHHG bilen halkara hukuk binýadyny berkitmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu halkara düzümler bilen, hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary beýan edildi, hususan-da, ylym-bilim we hukuk, şeýle-de KHBS ugurlaryndaky taslamalaryň çäklerinde ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikdäki işleriň ähmiýeti bellenildi.

Şeýle hem Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynda şöhlelendirilen kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin adyl kazyýetligiň meselelerine garaldy.

Gatnaşyjylar Pudagara toparyň işini kämilleşdirmek bilen bagly pikir alyşdylar we  Pudagara toparyň 2021-nji ýyl üçin Iş Meýilnamasynyň çäklerindäki çärelere seretdiler.