icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

30 noýabr 2021

1395

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbede geçirilen «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Duşanbe şäherinde Daşary işler ministrler derejesinde «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumy 14-nji mejlisi geçirildi.

Forumyň işine «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşyjy-ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministri Raşid Meredow ýolbaşçylyk etdi.

Özara hereketleriň dört sany ýörite ugry: tokaý hojalygy, «ýaşyl» energetika, saglygy goraýyş we sanly tehnologiýalar pudaklaryndaky hyzmatdaşlyk nobatdaky forumyň gün tertibine girizildi.

Forumyň barşynda wekiliýetleriň ýolbaşçylary pandemiýanyň netijelerini, şeýle-de sebit we ählumumy prosessleri nazara almak bilen, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky önjeýli gatnaşyklaryň derwaýys meselelerini hem ara alyp maslahatlaşdylar.

Forumyň barşynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň yzygiderliligini we maksadaokgunlylygyny nygtamak bilen, bu formatyň döwletleriniň halkara giňişligindäki syýasy-diplomatik gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny hem aýratyn belläp geçdi.

Daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy, şol sanda nobatdaky duşuşygyň gün tertibinde bellenen meseleleriň ählisi boýunça Türkmenistanyň alyp barýan işini hem şöhlelendirdi. Ýurduň «ýaşyl» ykdysadyýetiň ösüşine, şol sanda energetika we senagat ýaly pudaklaryň tebigaty goraýjy ulgamlarynyň giňeldilmegine goşýan ähmiýetli goşandy hem aýratyn bellendi. Mundan başga-da, saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barylýan bilelikdäki hereketleriň, şol sanda koronawirusyň ýaýramagyna garşy alnyp barylýan barlyşyksyz göreşiň derwaýys meseleleri barada hem nygtalyp geçildi.

Ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek meseleleri barada aýdyp, R.Meredow Türkmenistanyň halkara bileleşigi tarapyndan Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde durnuklylygyň we parahatçylygyň gazanylmagyna we onuň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen hereketlerini, dawaly ýagdaýlaryň öňüni almak we olary aradan aýyrmak boýunça alnyp barylýan çäreleri goldaýandygyny belledi.

Bu ugurda, Daşary işler ministri Türkmenistanyň «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumyna oýlanşykly we netijeli gatnaşmaga berk ygrarlylygyny hem aýratyn belläp geçdi.

Şeýle-de 14-nji hyzmatdaşlyk forumynyň çäklerinde, 29-njy noýabrda Duşanbede Foruma gatnaşyjy-ýurtlaryň söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we işewürler toparlarynyň wirtual görnüşde gatnaşmaklarynda Merkezi Aziýanyň we Koreýa Respublikasynyň birinji Işewürler forumy hem geçirildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi