icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

22 dekabr 2021

1177

Türkmenistanyň DIM-de brifing geçirildi

Şu gün, 22-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň we ýurdumyzyň çäklerine getirilmeginiň öňüni almak boýunça daşary ýurt döwletleriniň tejribelerini öwrenmäge bagyşlanan brifing geçirildi. Brifinge ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolabaşçylary we işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtlarda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Brifingde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda adamlaryň ömrüniň we saglygynyň goraglylygy hem-de howpsuzlygyň üpjün edilmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleri bolup durýandygyny we bu ugurda döwletimiziň ähli tagallalary durmuşa geçirýändigini belledi. Bu ugurda biziň ýurdumyzyň geljekde Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary we agentlikleri, ilkinji nobatda, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň has ösdürilmegine we berkidilmegine gönükdirilen halkara başlangyçlary aýratyn mana eýe bolup durýandyr. 

Şeýle-de brifingde Türkmenistanyň dünýäniň dürli döwletleri bilen bu ugurdaky ysnyşykly hyzmatdaşlygyna wekoronawirus we beýleki aýratyn howply ýokanç keselleriň ýüze çykmagynyň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak meselelerinde lukmançylyk bileleşikleriň arasynda yzygiderli tejribe alyşmagyna aýratyn üns çekildi.

Ministr diplomatlaryň ünsüni COVID-19 ýokanç keseliniň öňüni almak çäreleri boýunça netijeli işleriň dowam edilemginiň zerurlygyna çekdi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi