icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

13 iýul 2022

1483

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Komitetiniň howpsuzlyk meseleleri boýunça kiçi komitetiniň 8-nji mejlisi geçirildi

2022-nji ýylyň 12-nji iýulynda wideoaragatnaşyk arkaly iki ýurduň Daşary işler  ministrleriniň orunbasarlarynyň başlyklyk etmeklerinde Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 8-nji mejlisi geçirildi.

Taraplar 2021-nji ýylyň iýun aýynda geçirilen kiçi komitetiň ýedinji mejlisinden bäri alnyp barlan işleriň netijelerine seretdiler, şeýle-de wekiliýetleriň agzalarynyň — iki döwletiň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we özara hereketleriň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.  

Howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň Türkmen tarapyndan başlygy W.Hajiýew öz çykyşynda Türkmen tarapynyň Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň terrorçylyga, separatizme we ekstremizme garşy  bilelikde göreş alyp barmagy BMG-niň Terrorçylyga garşy Global strategiýasynyň ýerine ýetirilmegine uly goşant diýip hasaplaýandygyny aýtdy.

Owganystandaky ýagdaý ara alnyp maslahatlaşylan temalaryň biri boldy. Türkmenistan bu ýurtda parahatçylygy gurmak meseleleri syýasy, ykdysady, durmiş we ynsanperwer meseleleri bilen ulgamlaýyn seredilmelidir diýip nygtady. Şu nukdaýnazardan, türkmen tarapy hytaý tarapyna Owganystanda parahatçylygy we durnukly ösüşi kadalaşdyrmaga gönükdirilen halkara başlangyçlaryny goldandygy üçin minnetdarlygyny bildirdi.

“Halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babatynda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy” durmuşa geçirmek maksady bilen türkmen tarapy  2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda degişli edaralaryň gatnaşmaklarynda maslahatlaşma geçirmegi taklip etdi.

Mejlisiň ahyrynda Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Komitetiniň howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň sekizinji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi